تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 250
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850171

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی


انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی

انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و معرفی موضوع..... 3

1ـ2- اهداف و فرضیات تحقیق.... 6

1-2-1- اهداف تحقیق ...... 6

1-2-2- فرضیات تحقیق ..6

1-3- اصطلاحات تحقیق ...7

1-3-1- مدیریت زنجیره تأمین .......7

1-3-2- مدیریت زنجیره تأمین سبز ........8

1-3-2-1-طراحی فرآیند کلی زنجیره تأمین سبز...9

1-3-2-1-1- طراحی سبز..........................................................................................................9

1-3-2-1-2- مواد سبز..............................................................................................................10

1-3-2-1-3- تولید سبز ...........................................................................................................10

1-3-2-1-4- بازاریابی سبز ......................................................................................................11

1-3-2-1-5- مصرف سبز.........................................................................................................11

1-3-2-1-6- بازیافت سبز .......................................................................................................12

1-3-2-2- مزایای زنجیره تأمین سبز.........................................................................................12

1-3-2-3- موانع اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز..................................................................13

1-3-2-4- گام های سبز نمودن مدیریت زنجیره تأمین.............................................................14

1-3-3- برنامه ریزی خطی چند هدفه.......................................................................................15

1-3-4- تئوری مجموعه های راف............................................................................................15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2ـ1ـ مقدمه.................................... 18

2ـ2- معیار های انتخاب تأمین کننده............. 19

2ـ3- تکنیک های ارزیابی و انتخاب تأمین کننده.... 21

2-3-1- مدل های وزن دهی خطی..................... 22

2ـ3-2- مدل هزینه کل مالکیت..................... 24

2-3-3- مدل های آماری........................... 25

2ـ3-4- مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی............. 25

2-3-5- مدل های برنامه ریزی ریاضی (ساده و ترکیبی)26

2ـ4- ارزیابی تأمین کننده سبز................... 31

2ـ 5- جمع بندی ادبیات.......................... 33

فصل سوم: برنامه ریزی ریاضی چند هدفه

3-1- مقدمه..................................... 36

3-2- شکل ریاضی مدل های چند هدفه................ 36

3-3- معرفی مفاهیم اولیه........................ 37

3-4- روش های ارزیابی یک مدل چند هدفه........... 38

3-4-1- روش موجود بدون کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده39

3-4-1-1- توابع سازگار.......................... 40

3-4-2- روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات اولیه از تصمیم گیرنده............................................... 41

3-4-2-1-روش های مربوط به کسب اطلاعات در مورد یک هدف خاص 41

3-4-2-1-1- روش های موجود از تابع مطلوبیت و تابع ارزشی 41

3-4-2-1-1-1- روش وزن دهی به اهداف............... 42

3-4-2-1-1-1-1- روش اسمارت....................... 43

3-4-2-1-1-1-2- تکنیک سووینگ..................... 43

3-4-2-1-2- روش های مربوط به اهداف حد دار........ 44

3-4-2-2- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده به صورت مخلوط ............................................... 45

3-4-2-2-1- برنامه ریزی آرمانی................... 45

3-4-2-2-1-1- ایده اصلی برنامه ریزی آرمانی....... 46

3-4-2-2-1-2- مفاهیم برنامه ریزی آرمانی.......... 46

3-4-2-2-1-3- ساختار برنامه ریزی آرمانی.......... 47

3-4-3- روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات تعاملی48

3-4-4- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده در بعد از حل مسئله.......................................... 49

3-5- برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی ............ 49

3-5-1- نظریه فازی.............................. 50

3-5-1-1- مفاهیم اولیه تئوری فازی............... 50

3-5-1-1-1- تعریف مجموعه های فازی................ 50

3-5-1-1-2- نمایش مجموعه های فازی................ 50

3-5-1-1-3- تعریف اعداد فازی..................... 51

3-5-1-1-4- اعداد فازی ذوزنقه ای................. 51

3-5-1-1-5- غیر فازی کردن اعداد فازی............................. 52

3-5-1-1-5-1- روش میانگین........................ 52

3-5-2- مدل های برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی... 53

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- مقدمه..................................... 55

4-2- مدل انتخاب تأمین کننده سبز................ 55

4-2-1- اجزای مدل انتخاب تأمین کننده سبز........ 55

4-2-2- توابع هدف............................... 57

4-2-2-1- تابع هزینه کل......................... 58

4-2-2-2- تابع کیفیت............................ 59

4-2-2-3- تابع سطح خدمت ........................ 59

4-2-2-4- تابع عملکرد زیست محیطی................ 60

4-2-3- محدودیت ها.............................. 61

4-2-3-1- محدودیت تأمین تقاضا................... 61

4-2-3-2- محدودیت ظرفیت تأمین کنندگان........... 61

4-2-3-4- محدودیت متغیر های صفر و یک............ 62

4-2-4- ارائه مدل نهایی......................... 62

4-3- روش های ارزیابی اوزان..................... 63

4-3-1- تئوری مجموعه های راف.................... 63

4-3-1-1- روش پیشنهادی.......................... 64

4-3-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).......... 68

4-3-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP).. 71

4-3-2-1-1- نحوه محاسبه وزن های فازی ذوزنقه ای در FAHP به روش میانگین هندسی.................................. 71

4-3-2-1-2- نحوه تبدیل اوزان فازی به اوزان قطعی.. 74

4-3-2-1-3- الگوریتم حل مسئله خطی فازی چند هدفه.. 75

4-3-3- تکنیک آنتروپی........................... 78

4-4- مورد کاوی-شرکت سازه گستر سایپا............ 80

4-4-1-معرفی شرکت............................... 81

4-4-2-پیاده سازی مدل پیشنهادی.................. 83

فصل پنجم: نتيجه‌گيري

5-1- نتیجه گیری................................ 99

فهرست منابع.................................... 101

پیوست ها ...................................... 104

چكيده انگليسي.................................. 107

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 2-1- معیار های انتخاب تأمین کننده بر اساس مرور وبر و همکاران و مقایسه آن با

دیکسون......................................... 19

جدول 2-2- برخی مقالات مربوط به روش های انتخاب تأمین کننده سبز33

جدول 4-1- نحوه محاسبه امتیاز تأمین کنندگان در رابطه با معیار سطح خدمت........................................... 56

جدول 4-2- نحوه محاسبه امتیاز تأمین کنندگان در رابطه با معیار کیفیت...................................56

جدول 4-3- مقیاس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی........................................................................69

جدول 4-4- شاخص ناسازگاری تصادفی...................................................................................70

جدول 4-5- جزئیات شرایط فروش تأمین کنندگان.......... ........................................................83

جدول 4-6- ضریب عملکرد تأمین کنندگان در زیر معیار های زیست محیطی .........................85

جدول 4-7- ماتریس مقایسات زوجی ........................................................................................88

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 3-1- اعداد فازی ذوزنقه ای.................. .51

شکل 4-1- نمایی از مجموعه راف................... .65

شکل 4-2- ماتریس تصمیم گیری...............................................................................................79

شکل 4-3- بهترین مقدار تابع هدف هزینه..................................................................................90

شکل 4-4- بهترین مقدار تابع هدف کیفیت................................................................................91

شکل 4-5- بهترین مقدار تابع هدف سطح خدمت........... ........................................................92

شکل 4-6- بهترین مقدار تابع هدف عملکرد زیست محیطی........................... .........................93

شکل 4-7- جواب نهایی مدل............ ........................................................................................96

چکیده:

با افزایش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومی به موضوعات محیط زیستی, شرکت ها برای بقا در بازار جهانی نمی توانند از توجه به مسائل محیطی غافل باشند. به همین سبب یک سیستم ارزیابی برای تأمین کنندگان سبز نیاز ضروری شرکت ها است.در اکثر مطالعات مربوط به انتخاب تأمین کنندگان مدل هایی برای ارزیابی و انتخاب ارائه شده است اما در اغلب مدل های فوق مسائل مربوط به محیط زیست در نظر گرفته نشده است.در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از مدل ریاضی چند هدفه با اهداف 4 گانه کیفیت، قیمت، سطح خدمت و عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان را ارزیابی و انتخاب کنیم. در ابتدا توسط پرسشنامه های جامع معیار های زیست محیطی کارشناسان شرکت در انتخاب تأمین کننده سبز مشخص شده سپس ضریب عملکرد تأمین کنندگان در هر زیر معیار خاص مشخص می گردد.در ادامه با استفاده از روش ریاضی تئوری مجموعه های راف تاثیر هر کدام از معیار ها در تابع اثرات زیست محیطی تعیین می شود. تئوری مجموعه های راف یک روش جدید و مناسب برای مواجهه با ابهام, عدم قطعیت و نقص اطلاعات است. البته برای اعتبار سنجی وزن های بدست آمده از روش تئوری مجموعه های راف، با استفاده از تکنیک آنتروپیوزن های جدید بدست آمده و نتایج مقایسه می شود. مدلی که در این تحقیق ارائه می شود به شرکت ها در انتخاب بهترین تأمین کننده سبز برای همکاری کمک می کند. در نهایت مدل فوق با ارائه یک مثال موردی شرح داده می شود.

واژه های کلیدی: انتخاب تأمین کننده سبز، تئوری مجموعه راف،تکنیک آنتروپی، مدل ریاضی چند هدفه

فصل اول:

کلیات تحقیق

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و معرفی موضوع :

امروزه آلودگی محیط زیست مشکل اصلی در روی زمین است که اگر به آن پرداخته نشود، می تواند منجر به انقراض نوع بشر شود. از این رو انجام اقدام مناسب در مقیاس وسیع تکنولوژیک و تغییرات اجتماعی ، مالی و سیاسی ضروری به نظر می رسد. یکی از فرآیند هایی که می تواند در هر سازمانی برای مد نظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیند های کاری موثر واقع شود ، مدیریت زنجیره تأمین(SCM)[1] است. مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیده ای از فعالیت های درگیر در ارائه محصول نهایی به مشتری می باشد (نینلوان و همکاران ، 2010)[2]. فراتر از این تعریف با اضافه کردن کلمه سبز، مدیریت زنجیره تأمین سبز((GSCM[3]، که اشاره به تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک معکوس دارد معرفی می گردد. مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پيوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در سال 1996 معرفی شد که در واقع مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیط زیست است (وانگ وی و همکاران ، 2007)[4].

ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات ( انرژی، تولید گازهای گلخانه ای/ شیمیایی خطرناک، مواد زائد جامد) در امتداد زنجیره تأمین است. مسائل محیط زیست تحت قانون و دستورالعمل های مشتری به ویژه در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن تبدیل به یک نگرانی مهم برای تولید کنندگان شده است.مدیریت زنجیره تأمین سبزبه عنوان یک نوآوری مهم به سازمان در توسعه استراتژی هایی برای رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار، با کاهش خطرات زیست محیطی و بالا بردن راندمان زیست محیطی خود کمک می کند. از طرف دیگر انتخاب تأمین کنندگان از اساسی ترین فعالیت های زنجیره تأمین است که در سال های اخیر به ملاحظه ای کلیدی و استراتژیک مبدل گشته است. هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات ترکیبی از طریق تأمین کننده، بخش قابل توجهی از هزینه ی تمام شده ی کالا ها را تشکیل می دهد. به طور متوسط 70 درصد ارزش محصول نهایی کارخانجات را هزینه خرید مواد خام و خدمات دریافتی از بیرون تشکیل می دهد (قبادیان و همکاران ، 1993). این نسبت در شرکت ها با فناوری پیشرفته، حتی به 80 درصد هم می رسد ( وبر و همکاران، 1991)[5]. از این رو انتخاب تأمین کنندگان برای شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به همان مقدار که انتخاب تأمین کنندگان مناسب در تقلیل هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابت شرکت ها می شود، انتخاب تأمین کنندگان نامناسب نیز می تواند باعث تنزل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود. به همین سبب یک سیستم ارزیابی برای تأمین کنندگان سبز نیاز ضروری استتا شایستگی تأمین کنندگان را برای پیوستن تولید کنندگان مشخص نماید.

فرآیند خرید با در نظر گرفتن موضوعات زیست محیطی بسیار پیچیده تر خواهد شد چرا که در خرید سبز باید به نقش زیست محیطی تامین کنندگان علاوه بر شاخص های معمول مانند قیمت, کیفیت و سطح سرویس تامین کنندگان توجه شود.یک شرکت برای موفقیت طولانی مدت در بازار جهانی تنها نباید بر موارد مالی تامین کنندگان توجه داشته باشد بلکه باید شاخص های مختلفی از جمله دغدغه های زیست محیطی نیز در روابط با تأمین کنندگان مورد توجه قرار گیرد.بنابراین یک روش خرید سبز باید هماهنگ با مشتریان,قوانین و استاندارد ها باشد.

حال با توجه به مباحثی که مطرح شد ، سوال اینجاست که بر اساس چه معیار هایی می توان به ارزیابی عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان پرداخت؟ و اینکه برای این ارزیابی انتخاب چه روشی کاراتر خواهد بود؟

ارزیابی تأمین کنندگان بر اساس معیار های مختلفی انجام می شود. دیکسون[6] با ارسال پرسشنامه ای برای 273 کارخانه 23 معیار متداول در ارزیابی تأمین کنندگان را شناسایی کرد. تحویل به موقع، کیفیت و قیمت از جمله معیار های مهم برای ارزیابی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین می باشد. در مورد شاخص ها و معیار های زیست محیطی نیز میتوان از چارچوب جامع پبشنهادی توسط هامفریس استفاده نمود مانند میزان آلوده کردن آب، میزان آلوده کردن هوا، وضعیت مدیریت زباله ها و پسماندها و غیره . تصمیم گیری و انتخاب تأمین کنندهاساساً یک مسئله چند معیاره می باشد. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولاً پیچیده و ساختار نیافته است. فنون علم مدیریت می توانند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل، راهگشا و کمک کننده باشند. مدل های تصمیم گیری چند معیاره((MCDM[7] به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند؛ مدل های تصمیم گیری چند هدفه((MODM[8] و مدل های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)[9].

روش تسلط[10] ، روش لکسیکوگراف[11] ، روش پرموتاسیون[12] ، روش ELECTRE و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[13] از جمله روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان می با شند.

یکی از روش های اصلی مورد استفاده قرار گرفته شده در این زمینه تحلیل سلسله مراتبی(AHP) است که ایراد اصلی این روش نا سازگاری موجود در قضاوت ها و همچنین تفاوت در معیار های انتخاب در کارهای متفاوت می باشد. در این تحقیق سعی براین است تا با یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه مسائل زیست محیطی را به صورت جامع و کامل در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مد نظر قرار دهیم. در این روش ابتدا متغیر ها تعریف می شوند سپس توابع هدف تعیین شده و در پایان محدودیت ها مشخص می گردند. روش های مختلفی برای حل مسائل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه وجود دارند که بسته به زمان و نوع اطلاعاتی که از فرد تصمیم گیرنده (خبره)[14] گرفته می شود متفاوتند که می توان به روش وزن دهی به اهداف[15] ، روش معیار جامع[16] و برنامه ریزی آرمانی ((GP[17] اشاره کرد.برای بدست آوردن میزان تأثیر معیارها در تابع اثرات زیست محیطی نیز از روشی جدید به نام تئوری مجموعه های راف[18] استفاده می شود که روشی نو در برخورد با ابهام و عدم قطعیت است. روش فوق در سال 1982 توسط پاولاک ارائه شد. عدم قطعیت موجود در نطرات خبرگان در این روش توسط مفادیر تقریب بالا و پایین محاسبه می شود. تقریب پایین مجموعه تمام اشیایی است که به طور قطع متعلق به مجموعه بوده و تقریب بالا شامل اجزایی است که احتمالا متعلق به محموعه می باشند. تفاوت میان تقریب بالا و تقریب پایین ناحیه مرزی را مشخص می کند. در واقع عدم قطعیت در این تئوری با استفاده از ناحیه مرزی توصیف می شود.

1-2- اهداف و فرضیات تحقیق :

1-2-1- اهداف تحقیق:

یکی از هدفهای اصلی از انجام این تحقیقبررسی ادبیات انتخاب تأمین کننده سبز و نشان دادن این ادعا است که در ادبیات ضعف روش برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان خصوصاً با توجه به شاخص های زیست محیطی وجود دارد.هدف دیگر تعیین مدلی کارآمد و قابل انعطاف برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان بر اساس شاخص های زیست محیطی است. کارآمدی مدل پیشنهادی در مورد معیار های زیست محیطی منظور در پروسه انتخاب تأمین کننده سبز و همچنین قابلیت انعطاف مدل در تعداد زیر معیارها می باشد. به کارگیری مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای ارزیابی تأمین کنندگان و همچنین بهره گیری از تئوری مجموعه های خام برای وزن دهی به شاخص های زیست محیطی در جهت رسیدن به اهداف فوق می باشد.

1-2-2- فرضیات تحقیق:

این تحقیق بر سه فرضیه استوار است که عبارتند از:

1- ادبیات در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان خصوصاً با توجه به روش های زیست محیطی ضعف دارد.

2- ترکیب تئوری مجموعه های خام با مدل های برنامه ریزی ریاضی چند هدفه امکان پذیر بوده و ضعف ادبیات را بر طرف می کند.

3- اعتبار مدل معرفی شد با انجام مطالعه موردی قابل اثبات است.

1-3-اصطلاحات تحقیق:

1-3-1-مدیریت زنجیره تأمین:

مدیریت زنجیره تأمین تمامی فعالیت های زنجیره تأمین را با هم هماهنگ می کند. واژه مدیریت زنجیره تأمین اولین بار توسط دو محقق به نام های اولیور و وبر[19] در سال 1982 به کار رفت و سپس به طور گسترده در دهه 1990 استفاده شد. پیش تر از واژه لجستیک و مدسیریت عملیات به جای آن استفاده می شد. از نظر اولیور و وبر زنجیره تأمین در برگیرنده لجستیک و مسئله مطرح در سطح مدیریت ارشد سازمان می باشد.

انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره تأمین[20]، مدیریت زنجیره تأمین را به این صورت تعریف کرده است: مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات، تبدیل کالاها از مرحله ماده خام( استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی، فعالیت های لجستیک و کلیه فعالیت های هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است.

برخی تعاریف دیگر مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از : مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی مشتمل می شود. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرآیند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول (اشتدلر و کیلگر،1385). تعریف دیگری که از مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده به این صورت است : هماهنگی فعالیت های تولید، موجودی کالا، موقعیت یابی و حمل و نقل میان فعالان زنجیره تأمین با هدف دستیابی به کارایی بیشتر و برآورده کردن انتظارات مشتریان(هوگوس،2006)[21].

[1]Supply Chain Management

[2]Ninlawan et al.

[3]Green Supply Chain Management

[4]Wang Wei et al.

[5]Weber et al.

[6]Dickson

[7]Multi Criteria Decision Making

[8]Multi Objective Decision Making

[9]Multi Attribute Decision Making

[10]Dominance-Method

[11]Lexicograph

[12]Permutation

[13]Analytic Hierarchy Process

[14]Decision Maker

[15]Weighting Method

[16]Global Criterion Method

[17]Goal-Programming

[18]Rough Set Theory

Oliver and Weber[19]

[20]Council of Supply Chain Management Professional

Hugos[21] 


 

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1099

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)