تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 142
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850063

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل


بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل

فهرست

فصل اول. 15

1-مقدمه. 16

1-1 پليمرها و انواع آن. 17

1-1-1-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی. 18

1-1-3- پلی وینیل الکل. 19

1-2-نانو کامپوزيت. 19

1-3-فناوری نانو چیست ؟. 22

1-1-3-استفاده از مواد لیگنوسلولزی در علوم و فناوری نانو. 22

1-4- سلولز. 24

1-4-2- نانوذراتسلولزوخواصآنها. 27

1-4-2-1- نانو فیبر. 27

1-4-2-2- نانوكريستالسلولز. 27

1-5 اهداف و ضرورت تحقيق. 29

سوال تحقيق. 29

فصل دوم. 31

مروري بر مطالعات انجام شده. 32

فصل سوم. 37

3- مواد و روشها:. 38

3-1-مواد شیمیایی مورد استفاده. 38

3-1-1-پلی ونیل الکل. 38

3-1-2- نانو فیبر سلولز. 39

3-2-فرآیند ساخت فیلم. 41

شکل 5-3- دستگاه اولتراسونیک. 42

3-3-آزمونها. 43

3-3-1- اندازه گيريضخامتفيلم. 43

3-3-2- اندازهگيريخواصمكانيكي. 43

3-3-3- ميكروسكوپالكترونيروبشي گسیل میدان FE-SEM.. 44

3-3-4-رنگ سنجی. 44

3-3-5- زاویه تماس. 45

3-3-6-تحلیل آماری. 45

فصل چهار. 46

4- نتایج. 47

1-4- اندازهگیری ضخامت. 47

2-4- زاویه تماس. 47

4-4- ویژگیهای مکانیکی فیلم. 50

4-4-1- استحکام کششی. 51

4-4-2- ازدیاد طول. 52

4-4-3- مدول یانگ. 53

4-5-1- فاکتور L* (0:روشنی؛ 100: تیرگی). 55

4-5-2- فاکتور a* (-:سبزی؛ +: قرمزی). 56

4-5-3- فاکتور b* (- :آبی؛ + : زردی). 57

4-5-4- فاکتور ΔL )اختلاف رنگ کلی). 58

4-5-5- فاکتور YI*)فاکتور زردی). 59

4-5-5- فاکتور WI*)فاکتور سفیدی). 60

4-6- تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) از نانوفیبر سلولز تولید شده و میکروسکوپ الکترونی روبشی FE-SEM از فیلمهای تهیه شده. 61

فصل پنج. 64

5- بحث و نتیجهگیری. 65

5-1- خواص مکانیکی. 65

5-1-1- استحکام کششی. 65

5-1-2- ازدیاد طول. 65

5-1-3-مدول یانگ. 66

5-2- زاویه تماس. 66

5-3- ویژگیهای نوری فیلم. 67

منابع. 68

فهرست جداول

جدول1-2-انواع نانوسلولز. 25

جدول 3-1- برگه اطلاعات پلی وینیل الکل. 33

جدول 1-4- میانگین ضخامت نمونه ها. 43

جدول 2-4 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر زاویه تماس فیلمهای ساخته شده درثانیه 0. 44

جدول 3-4 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر زاویه تماس فیلمهای ساخته شده درثانیه 5. 44

جدول 4-4 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر زاویه تماس فیلمهای ساخته شده درثانیه 10. 44

جدول 4-5 میانگین خواص کششی انواع فیلم پلی­وینیل الکل ساخته شده 46

جدول 4-6 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر استحکام شکست فیلمهای ساخته شده. 47

جدول 4-7 تجزیه واریانس مقدارنانوسلولز بر ازدیاد طول فیلمهای ساخته شده. 48

جدول 4-8 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر مدول یانگ فیلمهای ساخته شده. 49

جدول 4-9 فاکتورهای رنگ فیلمهای پلی وینیل الکل تولیدی. 50

جدول 4-10 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر فاکتور روشنی، تیرگی (L*). 51

جدول 4-11 تجزیه واریانس مقدار نانو سلولز سبزی،قرمزی (a*). 52

جدول 4-12 تجزیه واریانس مقدار نانو سلولز بر فاکتور آبی، زردی (b*). 54

جدول 4-13 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر فاکتور اختلاف رنگ کلی(ΔL). 55

جدول 4-14 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر فاکتور زردی (YI*) 56

جدول 4-15 تجزیه واریانس مقدار نانوسلولز بر فاکتور سفیدی (WI*) 57

فهرست اشکال

شکل1-1-نمودار مصرف پليمرهاي پتروشيميايي از سال 1950 تا 2010. 17

شکل1-2 فرايند هاي پراکنش نانو سلولز در ماتريس پليمري به روش قالب ريزي محلول. 21

شکل 1-3- ساختارملكوليزنجيرهسلولز. 26

شکل 1-4- اجزا و ابعاد تقريبي ريزساختار الياف سلولزي ساقه گياهي 27

شکل 1-5- ميكروفيبريل هاي سلولزي احاطه شده در قالب ليگنين و همي سلولز. 27

شکل 3-1-دستگاه سوپرآسیابMKCA6-2ساخت ژاپن. 41

شکل 3-3- نانوسلولز تشکیل شده بعد از آبگیری به وسیله فیلترغشا 43

شکل 3-4-اثر فزآیند سوپرآسیاب بر کاهش ابعاد و توزیع و متوسط قطری فیبرهای سلولزی. 43

شکل 3-5- دستگاه اولتراسونیک. 45

شکل 3-6- دستگاه تست مکانیکی مدلTVT-300XPساخته شده در کشور سوئد 48

شکل 3-7- ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسیل میدان ساخت کشورچک. 48

شکل 4-1 تاثیرمقدارنانوسلولزبرزاویه تماس فیلمهای ساخته شده در زمانهای مختلف. 51

شکل 4-2زاویه تماس فیلمهای ساخته شده در زمانهای مختلف. 51

شکل 4-3 تاثیر مقدار نانوسلولز براستحکام کششی فیلمهای ساخته شده 55

شکل 4-4 تاثیر مقدار نانوسلولز برکشامدشکست فیلمهای ساخته شده 56

شکل 4-5 تاثیر مقدارنانوسلولز بر مدول یانگ فیلمهای ساخته شده 57

شکل 4-6 تاثیر مقدار نانوسلولز بر فاکتور L*فیلمهای ساخته شده 59

شکل 4-7 تاثیر مقدار نانوسلولز بر شاخصa*فیلمهای ساخته شده. 60

شکل 4-8 تاثیر مقدار نانو سلولز بر شاخصb*فیلمهای ساخته شده. 62

شکل 4-9 تاثیر مقدار نانوسلولز بر فاکتور ΔLفیلمهای ساخته شده 63

شکل 4-10 تاثیر مقدار نانو سلولز بر فاکتور YI*فیلمهای ساخته شده 63

شکل 4-11 تاثیر مقدار نانو سلولز بر فاکتور WI*فیلمهای ساخته شده 65

شکل 4-12 تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدان ،نانو فیبرسلولز 67

چکیده :

دراینپژوهش،خواص فیزیکیومکانیکینانوکامپوزیتهايحاصلازنانوفیبرسلولز وپلیمرپلی­وینیل­الکلموردبررسیقرارگرفت. نانوکامپوزیت­هاازاختلاطپلیمرپلی­وینیل­الکلبه عنوانماتریستجزیه شوندهوسوسپانسیوننانوفیبرسلولزبه­عنوانفازتقویت­کنندهطبیعیتجزیه شوندهتهیه شدند. نانوفیبرهایسلولزباروش سوپر آسیاب از مخلوط سوزنی برگان تهیه گردید. فیبرهای سلولزی با استفاده از میکرسکوپ نیروی اتمی AFM مورد ارزیابی قرار گرفتند و قطر آنها 10±32 نانومتر اندازه­گیری شد. پلیمرهايپلی­وینیل­الکلبهمنظورتهیهمحلولپلیمردرآب­ مقطرحل گردیدند. نانوکامپوزیت­هاپس ازاختلاطمحلول پلیمرباسوسپانسیونحاوينانوفیبرسلولز،باروشقالب­گیريمحلولتهیهشدند. خواص مکانیکی در رطوبت 55% اندازه گیری شد و افزایش معنی داری با افزایش درصد نانو در مقاومت مکانیکی مشاهده گردید. نتایج خواص مکانیکی نشان داد، مدول یانگ و استحکام کششی را به ترتیب 97 و 80 درصد افزایش داده است. بررسی ریخت شناسی فیلم­های ساخته شده، به وسیله میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانیFE-SEM نشان داد سازگاری و سطح مشترک مناسب بین پلیمر و نانوفیبرهای سلولزی حاصل شده است. همچنین پراکنش مناسب نانوساختارهای سلولزی درپلیمر وجود داشت.در بررسی خواص زاویه تماس فیلم­های ساخته شده افزایش چشم­گیری مشاهده نشد و بر اساس گروه بندی دانکن تفاوت معنی داری رویت نشد.

 

واژه­ هاي کلیدي: نانوکامپوزیت،نانوفیبرسلولز،پلی­ونیل­الکل ،خواص مکانیکی

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-مقدمه

آلودگی محیط زیست و راه­های مقابله با آن یکی از مسائلی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است و گرایش به سمت طبیعت امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی به چشم می­خورد. اگر چه طبیعت توانایی خودپالایی آب و هوا را دارد ولی با افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح زندگی و رشد صنایع، سرعت آلوده سازی اغلب بیشتر از خودپالایی طبیعت می­باشد. (نوشیروانی 1389)

تا قبل سال 1960 در کشورهای صنعتی توجه زیادی به آلودگی محیط زیست به عمل نمی­آمد. در سال 1960 اولین زنگ خطر آلودگی هوا در لس­آنجلس آمریکا زده شد. مه دود فتوشیمیایی در این مناطق باعث آبریزش چشم، سوزش گلو و خفگی گردید. از آن زمان به بعد با بررسی تغییرات به وقوع پیوسته در ترکیب اتمسفر و مسائلی همچون؛ نابودی لایه ازن، بارانهای اسید،محلول فتوشیمیایی و اثر گلخانه­ای تلاشهای فراوانی برای درک بهتر شیمی محیط زیست صورت گرفت و کم­کم نیاز مبرم به کنترل آلودگی محیط زیست برای حفظ یک توسعه پایدار در جهان احساس گردید. (الماسی 1388)

 

پلاستیک­های مورد استفاده یکی از عوامل آلاینده محیط­زیست یه شمار می­آیند. این ترکیبات به دلیل دارا بودن ماهیت غیر زیست تخریب پذیر در محیط زیست باقی مانده و آلودگی­های زیست محیطی را موجب می­شوند.

از سال 1970 و با وخیم شدن مشکل دفن زباله در سطح جهان استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر مطرح گردید که اولین موضوع در خصوص کیسه­های زباله و مواد یکبار مصرف بود طوری که 30% از پلاستیک­های تولیدی برای مصارف یکبار مصرف می­باشد و تنها 2% از آن بازیابی می­گردد لذا پلیمرهای زیست تخریب پذیر بعنوان جایگزین مناسب پلاستیک­های رایج مطرح گردید. (نوشیروانی 1389)

برای حل این مشکل، پژوهشگران به فکر استفاده از ترکییبات زیست تخریب پذیر افتاده­اند. ترکیباتی که به سادگی در محیط­زیست تخریب شده و به چرخه کربن وارد شوند. بایوپلیمرها جایگزین مناسبی برای ترکیبات سنتزی به شمار می­روند، آنها از منابع تجدید پذیر بدست می­آیند و به وفور در طبیعت یافت می­شوند.

 

1-1 پليمرها و انواع آن

پليمرها بزرگ مولکول­هايي هستند که از تعداد زيادي واحدهاي همسان تکراري به نام مونومر تشکيل شده­اند. پليمرها به طور کلي داراي وزن مولکولي بيشتر از 5000 هستند. از دير باز پليمرها کارايي زيادي در زندگي انسان ها داشتند و امروزبه مهم ترين موضوع تحقيقات تبديل گشتند.

پليمرها را مي­توان از نظر منشا توليد آن به دو دسته مصنوعي و طبيعي تقسيم کرد. پليمر­هاي مصنوعي به طور عمده از منابع نفتي تهيه مي­شوند. توليد و مصرف پليمر­هاي نفتي به طور تقريبي از اواسط قرن بيستم شروع شده و به طور فزاينده­اي پيشرفت کرده است. در شکل 1-1 روند افزايش مصرف اين نوع پليمرها طي دهه­هاي مختلف نشان داده شده است(David teegarden، 2004).

شکل1-1-نمودار مصرف پليمرهاي پتروشيميايي از سال 1950 تا 2010 (David teegarden، 2004).

اين افزايش مصرف پليمرهاي مصنوعي (بر پايه نفت) به دليل محدود بودن منابع نفتي ، تخريب پذير نبودن در محيط زيست و آلودگي آن نگراني هاي زيادي را بوجود آورده و باعث جلب نظر دانشمندان به سمت بررسي پليمرهاي طبيعي ( زيست تخريب پذير) شده است.

پليمرهاي طبيعي در طبيعت توسط فعاليت طيف وسيعي از موجودات زنده مثل گياهان ، جانوران و باکتري ها توليد مي شوند. اين مواد به سادگي توسط فعاليت موجودات زنده به ريز واحد هاي سازنده خود تجزيه شده و در محيط زيست باقي نمي­مانند. توليد و استفاده اين پليمرها در صنعت براي اين منظور و با هدف داشتن صنعتي در خدمت توسعه پايدار و حفظ زيست بوم هاي طبيعي در دستور کار بسياري از کشورهاي پيشرفته قرار گرفته است. چند نوع عمده از پليمر هاي طبيعي را در جدول زير مي توانيد ملاحظه کنيد(David teegarden، 2004).

پلیمرهای زیست تخریب پذیر براساس اجزای تشکیل دهنده آن از نظر خاستگاه به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می­گردد.

1-1-1-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی

پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی به شش گروه تقسیم می­شوند؛ پلی­ساکاریدها، مانند: نشاسته سلولز و پروتئینها، پلی­اترهای تولید شده از میکروارگانیسمها یا گیاهان، مانند: پلی­هیدروکسی­الکانوآتها یا
پلی­هیدروکسی­بوتیرات، پلی­استرهای ساخته شده بر پایه منومر طبیعی نظیر پلی­لاکتیک­اسید.

1-1-2-پلیمرهای زیست تخریب پذیر سنتزی

پلیمرهای زیست تخریب پذیر زیادی وجود دارد که از مواد اولیه پتروشیمی تولید می­شوند که میتوان از جمله آنها به پلی­استرهای آلیفاتیک زیر را نام برد:

پلی­گلایکولیک­اسید

پلی­استرهای­آروماتیک یا ترکیب با پلی­استرهای­آلیفاتیک

پلی­وینیل­الکلها

پلی­الفین­های اصلاح شده

جدول 1- 1-ليست چند نوع عمده پليمرهاي طبيعي(David teegarden، 2004).

نوع

مثال

منشا

پلي ساکاريد

سلولز ، آميلوز، نشاسته

گياهي

پروتيئن

کلاژن، الاستين، ژلاتين

حيواني

پلي­نکلويتيد

DNA, RNA

حيواني

پلي­استر

پلي­هيدروکسي­آلکانوات

ميکروارگانيسم

ليگنين

-

گياهي

پلي­ايزوپرنس

-

 

1-1-3- پلی وینیل الکل

پلی(وینیل الکل) بزرگترينپليمرسنتزيقطبيتوليدشدهدردنياازنظرفراوانياستكهزيست تخريبپذيريدرمحيطزيستمهمترينويژگيآناست. پلی(وینیل الکل) پلیمری نیمه بلوری و محلول در آب با خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه است. با توجه به ناپایداری مونومر وینیل الکل و تبدیل ناخواسته آن به آلدهید، این مونومر قابلیت پلیمر شدن و تبدیل به پلی(وینیل الکل) را ندارد. از این رو، معمولا این پلیمر از واکنش صابونی کردن پلی(وینیل استات) به دست می­آید. (Kokabi و همکاران، 2007)،. پلی(وینیل الکل) به دلیل خواص ویژه، نظیر سازگاری با محیط زیست، انحلال پذیری در آب، مقاومت کششی زیاد، مقاومت زیاد در برابر خوردگی در محیط­های قلیایی، نفوذ پذیری کم در برابر گازها و خواص نوری مطلوب در صنایع نساجی، کاغذ سازی، بسته بندی و پزشکی کاربرد­های گسترده­ای دارد (Lyoo و همکاران، 2000). در بسیاری از کاربردهای پلی (وینیل الکل) از جمله در تولید الیاف مصنوعی و همچنین به عنوان پوشش ئر صنایع کاغذ­سازی، وزن ملکولی آن اهمیت بسیاری دارد. در سایر کاربردها نیز وزن ملکولی به دلیل اثر مستقیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر مورد توجه قرار می­گیرد. (Navarchian و Mousazadeh، 2010)

خصوصیتشیمیاییاینپلیمرها،یعنیواکنش پذیريگروههايهیدروکسیلفراوانآنهابهشدتبهمقدار

گروههاياستیلباقیماندهیادرجههیدرولیزآنهابستگیدارد. بهلحاظتئوريگریدهايبهصورتجزییهیدرولیزشدهرامیتوانبه عنوانمخلوطیازپلیمرهايوینیل­الکلووینیل­استاتدرنظرگرفت. رابطهبیندرجههیدرولیزوخواصپلیمرمنجر بهتولیدانواع (گریدهاي)مختلفیاز پلی(وینیل الکل) باخصوصیاتمتنوعمیشود.اینتنوعدرخواصامکاناستفادهاز پلی(وینیل الکل) کاربردهايمختلفیراپدیدمیآورد. یکیازمهمترینکاربردهاياینپلیمرها،استفادهازآنهابهعنوانماتریسدرنانوکامپوزیت­هايزیست تجزیه­پذیرمیباشد.

1-2-نانو کامپوزيت

جامد چند فازي است که يک يا چند فاز آن ابعادي در اندازه نانو متر دارد. اين امر موجب به منجر به خواص منحصر به فردي در مقايسه به کامپوزيت هاي مرسوم مي­شود. خواص بهبود يافته نانو کامپوزيت ها شامل خواص مکانيکي بهتر ، مقاومت شيميايي بالاتر، کاهش نفوذ گازي، هدايت الکتريکي بالا در ميزان کمتري از پر کننده ها در مقايسه با پر کننده هاي مرسوم و همچنين فرايند پذيري بهتر است. خواص نانوکامپوزيت­ها به طور قابل ملاحظه­اي به پرکننده­ها بستگي دارد. امروزه نانو کامپوزيت­ها کاربردهاي زيادي مانند کاربرد در مواد الکتريکي، صنعت خودرو، هواپيمايي، بسته بندي، حسگرها، محرک­ها، رهايي دارو و پوشش­ها و رنگريزه­ها دارند. برخي نانو کامپوزيت ها که تخريب بيولوژيکي نمي­شوند تهديدي براي طبيعت به شمار مي­روند. در سالهاي اخير تحقيقات بر روي نانوکامپوزيت­هاي پليمري بيولوژيکي که در محيط تجزيه مي­شوند گسترش يافته است، زيرا آنها ما را از سوخت­هاي فسيلي بي­نياز مي­کنند. در مقابل خواص منحصر به فرد نانوکامپوزيت­ها ، در ساخت آنها مشکلات فرايندي قابل توجهي وجود دارد که نقش تعيين کننده­اي دارند. مهمترين مشکل فرايندي تهيه نانو کامپوزيت­ها عدم توزيع يکنواخت ذرات نانو در فاز زمينه­اي و کاهش خواص مکانيکي آن است. يکي از مهمترين روش­هاي پراکنش ذرات نانو در ماتريس پليمري قالب ريزي محلول با استفاده از تبخير حلال آلي يا آبي که به شرح زير مي­باشد( Gilberto Siqueiraو همکاران، 2010).

تولیدنانوکامپوزیتهاراهکاردیگریبرایبهبودخواصکاربردیفیلمهایزیستپلیمریاست. نانوکامپوزیتهابهکامپوزیتهایحاویپرکنندههایتقویتکنندهگفتهمیشودکهیکیازذراتپرکنندهآندارایابعادنانومترباشد. براساسشکلهندسینانوپرکننده،نانوکامپوزیتهارامیتوانبهسهگروهزیردستهبندیکرد:

1- کامپوزیتهایتقویتشدهباورقههاییباضخامتدرحدنانومترمانندنانوخاکهایرس

2-کامپوزیتهایتقویتشدهبالولههایارشتهها ( Whiskers) باقطریدرابعادنانومترمانندنانولولههایکربنی،نانوبلورهایسلولز ونانوبلورکیتین.

3- نانوکامپوزیتهایتقویتشدهباذراتکرویدرابعادنانومترکهدراینگروهبهاکسیدهایفلزاتدراندازهنانومتر،سیلیکاوکربنمیتواناشارهکرد.

1-2-1 قالب ريزي محلول با استفاده از تبخير حلال آلي يا آبي

اين روش متداولتر است و تشکيل شبکه بين ذرات نانو و پليمر بهتر صورت مي­گيرد.

بر اساس پليمر و حلال سه فرايند مختلف در اين روش وجود دارد :

- استفاده از حلال­هاي آبي

- استفاده از روش اموليسيون

- استفاده از حلال­هاي غير آبي

 

شکل1-2 فرايند هاي پراکنش نانو سلولز در ماتريس پليمري به روش قالب ريزي محلولGilberto)و همکاران، 2010)

استفاده از حلال­هاي آبي:

در اين روش حلال واسطه استفاده مي­شود و پليمر زمينه­اي و نانو ذرات در آب حل شده و بعد از تبخير آب فيلم بدست آمده نانو کامپوزيت سلولزي است.

اين روش دو محدوديت دارد: 1- پليمرهايي که در اين روش استفاده مي­شوند محدود به پليمرهاي آب دوست مي­شوند. 2- بدليل اينکه پليمر آب دوست است ، خارج کردن آب از آن مشکل است که معمولا اينکار تحت شرايط آون خلا بايد انجام شود (Gilberto و همکاران، 2010). 


 

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1517

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)