تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 178
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850099

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله


توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

چکیده

رخداد زلزله به دلیلی ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آن می تواند باعث خسارات مالی و تلفات جانی فراوانی بویژه در مناطق شهری شود. به منظور اثربخشی فرآیند مدیریت بحران پس از رخداد زلزله، نیاز مبرمی به نقشه تخریب است که در آن میزان تخریب ساختمان ها نشان داده شده باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارایه روشی کارآمد برای تولید نقشه تخریب می باشد. منابع مورد استفاده در این تحقیق، تصاویر ماهواره ای منطقه زلزله زده مربوط به قبل و بعد از زلزله و نیز داده های کمکی موجود می باشد. جهت شروع تحقیق ابتدا یک مرحله پیش پردازش که شامل هم مختصات سازی و تلفیق تصاویراست، انجام می شود. سپس با استفاده از داده های کمکی، سقف ساختمان ها در ناحیه مورد مطالعه از تصاویر استخراج می شود. به دلیل قابلیت بالای ویژگیهای بافتی در تعیین میزان تخریب ساختمان ها، ویژگی های بافتی مرتبه دوم هارالیک از تصاویر استخراج شدند. در ادامه با کمک الگوریتم ژنتیک، تعداد سه شاخص از میان شاخص های بافتی به عنوان شاخصهای بافتی بهینه استخراج گردیدند. تابع شایستگی مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک، ضریب کاپای حاصل از طبقه بندی SVM می باشد. سپس با استفاده از الگوریتم طبقه بندی نظارت شده SVM و شاخصهای بافتی بهینه انتخاب شده، سقف ساختمان های موجود در سه کلاس سقف پابرجا، سقف نیمه فروریخته و سقف فروریخته طبقه بندی شدند و درصد پیکسل های هر کلاس برای هر سقف به عنوان ورودی های سیستم استنتاج فازی محاسبه شد. برای تصمیم گیری در مورد وضعیت ساختمان از لحاظ میزان تخریب، از سیستم استنتاج فازی با موتور استنتاجی ممدانی استفاده شد. مجموعه قواعد فازی با بهره گیری از تقابل درصد وجود پیکسل های هر کلاس در سقف ساختمان با نقشه تخریب مرجع موجود در داده های کمکی ایجاد شدند. اطلاعات بدست آمده در مرحله قبل برای تعداد 11294 ساختمان موجود در ناحیه مورد مطالعه وارد سیستم استنتاج فازی شدند و نقشه تخریب برای چهار حالت تولید شد.در ارزیابی دقت روش پیشنهادی در تحقیق حاضر با استفاده از مقایسه نقشه تخریب حاصل با نقشه تخریب مرجع،میزان دقت برای چهار حالت به ترتیب 61 درصد، 73 درصد، 76 درصد و 89 درصد بدست آمد. در پایان نتیجه گیری انجام شد و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود روش تعیین میزان تخریب ساختمان ها ارایه گردید.

کلمات کلیدی: سنجش میزان تخریب ساختمان ها، ویژگی های بافتی، طبقه بندی نظارت شده، ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم ژنتیک، سیستم استنتاج فازی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- فصل اول:کلیات تحقیق 6

1-1- مقدمه 7

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق 8

1-3- سوالات تحقیق 8

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- ساختار تحقیق 9

2- فصل دوم :مرور تحقیقات پیشین در زمینه تعیین تخریب ساختمان ها 10

2-1- ‏‏مقدمه 11

2-2- مروری بر روشهای پیشین در تعیین تخریب ساختمانها پس از رخداد زلزله 11

2-2-1- روش های موجود از دیدگاه نوع داده های مورد استفاده 11

2-2-2- روش های موجود از دیدگاه روش تعیین میزان تخریب 13

2-3- آنالیز بافت 25

2-3-1- ویژگی های بافتی آماری 28

2-4- مروری بر یافتن ویژگی های بافتی (باندهای) بهینه 35

2-4-1- الگوریتم ژنتیک (GA)36

2-5- طبقه بندی تصاویر 39

2-5-1- طبقه بندی الگوریتم ماشین بردار(SVM)40

2-6- مروری بر مدل نقشه تخریب 44

2-6-1- بکارگیری سیستم فازی جهت تصمیم گیری در مورد وضعیت ساختمان ها 45

2-7- جمع بندی تحقیقات پیشین 49

3- فصل سوم: روش پیشنهادی تحقیق 52

3-1- مقدمه 53

3-2- مراحل انجام تحقیق 53

3-2-1- جمع آوری داده های مورد مطالعه 54

3-2-2- آماده سازی داده ها 54

3-2-3- استخراج ویژگی های بافتی 55

3-2-4- یافتن ویژگی های بافتی (باندهای) بهینهبا استفاده از GA و SVM 57

3-2-5- طبقه بندی سقف ساختمان ها 60

3-2-6- طراحی سیستم فازی جهت تصمیم گیری وضعیت ساختمان ها 62

3-2-7- نقشه تخریب 64

3-2-8- ارزیابی و برآورد دقت الگوریتم پیشنهادی تحقیق 65

3-3- نرم افزارهای مورد استفاده 67

4- فصل چهارم: پیاده سازی 69

4-1- مقدمه 70

4-2- منطقه مورد مطالعه و پیش پردازش داده ها 69

4-3- استخراج سقف ساختمان ها 73

4-4- استخراج ویژگی های بافتی 74

4-5- استخراج ویژگی های بافتی بهینه با استفاده از الگوریتم ترکیبی SVM-GA 75

4-6- طبقه بندی سقف ساختمان ها با الگوریتم SVM 77

4-7- طبقه بندی کلاس های تخریب بر اساس منطق فازی 80

4-7-1 توابع عضویت و فازی سازی 80

4-7- استنتاج فازی 81

4-8- تولید نقشه تخریب 84

4-9- برآورد دقت 85

5- فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات 91

5-1- جمع بندی 92

5-2- پیشنهادات 96

مراجع 99

چکیده انگلیسی 101

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ‏2‑1 نتیجه تفسیر بصری تصاویر سنجنده Quick Bird زلزله بم توسط Yamazaki و همکاران.. 16

شکل ‏2‑2 استخراج قطعات معنادار از تصاویر در آنالیز شئ مبنا.. 20

شکل ‏2‑3 مدل مفهومی روش ارائه شده توسط گوسلا و همکاران.. 21

شکل ‏2‑4 مدل مفهومی روش ارائه شده توسط چینی و همکاران.. 23

شکل ‏2‑5 مدل مفهومی روش ارائه شده توسط صمدزادگان و همکاران.. 24

شکل ‏2‑6 چهار جهت اصلی تصویر برای تشکیل ماتریس هم اتفاق.. 31

شکل ‏2‑7 نحوه تشکیل ماتریس هم اتفاق.. 31

شکل ‏2‑8 نحوه تولید تصاویر بافتی با حرکت پنجره متحرک با ابعد 3*3 35

شکل ‏2‑9 نمونه ای از انجام جهش بر روی یک کروموزوم.. 39

شکل ‏2‑10 طبقه بندی به روش SVM در دوکلاس با استفاده از کرنل خطی 42

شکل ‏2‑11 طبقه بندی بهینه دو کلاس با کرنل خطی.. 43

شکل ‏2‑12 سیستم منطق فازی.. 46

شکل ‏2‑13 نمودار یک سیستم استنتاج (ممدانی).. 47

شکل ‏3-1 مدل مفهومی الگوریتم پیشنهادی تحقیق.. 54

شکل ‏3-2 فرآیند کلی الگوریتم ترکیبی GA-SVM.. 57

شکل ‏3-3 نحوه انتخاب ویژگی های بافتی بهینه.. 58

شکل ‏3-4 نمونه ای از کروموزوم مورد استفاده در این تحقیق.. 58

شکل ‏3-5 فرآیند طبقه بندی ساختمان با الگوریتم SVM... 61

شکل3-6 نحوه تعریف ورودی های سیستم استنتاج فازی.. 66

شکل ‏4‑1 زلزله شهر بم، کرمان، ایران.. 70

شکل ‏4‑2 تصویر ماهواره QuickBird مربوط به قبل از زلزله بم.. 71

شکل ‏4‑3 تصویر ماهواره QuickBird مربوط به پس از زلزله بم.. 72

شکل ‏4‑4 داده کمکی شامل بردارهای پلیگون ساختمانها و اطلاعات آن ها 73

شکل ‏4‑5 ماسک ساخته شده و سقف های ساختمانی استخراج شده.. 74

شکل ‏4‑6 اجرای الگوریتم GA-SVM... 77

شکل ‏4‑7 اجرای الگوریتم MAIN-SVM... 78

شکل ‏4‑8 نتایج طبقه بندی سقف ساختمان ها با استفاده از الگوریتم SVM 79

شکل ‏4‑9 توابع عضویت مورد استفاده برای فازی سازی ورودی های سیستم فازی 81

شکل ‏4‑10 تابع عضویت مربوط به بخش خروجی سیسستم استنتاج فازی.. 83

شکل ‏4‑11 ساختار سیستم استنتاج فازی طراحی شده.. 83

شکل ‏4‑12 نقشه تخریب مرجع تهیه شده توسط یامازاکی و همکاران(C1,C3,C4,C5)88

شکل ‏4‑13 نقشه تخریب نهایی حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی تحقیق(C1,C3,C4,C5). 89

شکل ‏4‑14 نقشه تخریب نهایی حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی تحقیق(C1&3,C4,C5). 89

شکل ‏4‑15 نقشه تخریب نهایی حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی تحقیق(c1,c3,c4&5). 89

شکل ‏4‑16نقشه تخریب نهایی حاصل از پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی تحقیق(c1&3,c4&5)90

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ‏2‑1 رابطه بین بردار آفست و 4 جهت اصلی.. 31

جدول ‏2‑2 طبقه بندی ساختمان های آسیب دیده بر اساس آیین نامه(EMS98-2008)45

جدول ‏2‑3 جمع بندی تحقیقات پیشین.. 49

جدول ‏3‑1 توصیف گرهای آماری استخراجی از ماتریس هم اتفاق(هارالیک) استفاده شده.. 56

جدول ‏3‑2 ماتریس خطا برا ی یک طبقه بندی با سه کلاس.. 60

جدول ‏3‑3 نحوه تشکیل ماتریس خطا.. 65

جدول ‏4‑1 ویژگی های استخراجی آماری مرتبه دوم هارالیک.. 74

جدول ‏4‑2 چند ساختمان نمونه به همراه درصد حضور هر کلاس در سقف ساختمان 80

جدول ‏4‑3 تعدادی از قواعد فازی استفاده شده در سیستم استنتاج فازی 82

جدول ‏4‑4 نتیجه نهایی اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی ساختمان های ناحیه مورد مطالعه.. 84

جدول ‏4‑5 کلاس ها ی تخریب نقشه مرجع و نمادهای متناظر در این تحقیق 86

جدول ‏4‑6 ماتریس خطا حاصل از الگوریتم پیشنهادی در تعیین تخریب ساختمان (C1,C3,C4,C5)86

جدول ‏4‑7 ماتریس خطا حاصل از الگوریتم پیشنهادی در تعیین تخریب ساختمان (C1&3,C4,C5)86

جدول ‏4‑8 ماتریس خطا حاصل از الگوریتم پیشنهادی در تعیین تخریب ساختمان (C1,C3,C4&5)87

جدول ‏4‑9 ماتریس خطا حاصل از الگوریتم پیشنهادی در تعیین تخریب ساختمان (C1&3,C4&5)87

1- فصل اول

- فصل اول

كليات تحقیق

1-1- مقدمه

سوانح طبیعی مجموعه ای از حوادثی است که خسارت های جانی و مالی فراوانی را به دنبال دارد. پیش بینی این رویدادها ممکن نبوده و یا بسیار دشوار است و اتفاق افتادن آنها غافلگیری را به دنبال خواهد داشت. در این میان زلزله به عنوان یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی بویژه زمانی که در مناطق پرجمعیت شهری اتفاق می افتد گاها اثرات جبران ناپذیری بر جای می گذارد. به عنوان مثال زلزله های 1994 کالیفرنیای آمریکا و زلزله سال 1995 کوبه ژاپن منجر به کشته شدن هزاران نفر و خسارات اقتصادی سنگین نزدیک به 200 میلیون دلار شد. زلزله سال 1999 ازمیر ترکیه با 15000 کشته و 24000 زخمی و برجای گذاشتن هزاران بی خانمان، در حدود 41000 بنا از جمله ساختمان های دولتی و اداری را ویران کرد. زلزله سال 2001 گجورات هند در حدود 20000 کشته و 166000 زخمی برجای گذاشت و 348000 خانه را ویران کرد.

با نگاهی به نقشه خطر زلزله جهانی در می یابیم که ایران در ناحیه ای بسیار فعال از لحاظ تکتونیکی واقع شده و زلزه های گذشته مصداق این امر است. بسیاری از شهرها در نزدیکی گسلها قرار دارند و از اینرو هر چند سال یکبار شاهد وقوع زلزله مخرب با خسارات مالی و جانی فراوان هستیم. مجموعه اقدامات مدیریت بحران پس از رخداد زلزله می تواند باعث کاهش میزان تلفات انسانی گردد. اما این موضوع زمانی می تواند موثر واقع شود که عملیات امداد و نجات، سریع و با طرح و برنامه همراه باشد. یکی از باارزشترین منابع اطلاعاتی که می تواند مدیران بحران را در امر سازماندهی عملیات امداد و نجات و همچنین تخصیص منابع یاری نماید، نقشه تخریب منطقه می باشد. با داشتن نقشه تخریب ساختمان ها که در آن میزان تخریب هر ساختمان مشخص شده می توان عملیات امداد و نجات، اسکان، آواربرداری و حتی بازسازی مناطق آسیب دیده را کارآمدتر انجام داد.

به منظور تعیین سریع اثرات بلایای طبیعی بویژه زلزله، مجموعه داده های حاصل از سنجش از دور می تواند اطلاعاتی مفید و مهم در اختیار بگذارد. فناوری سنجش از دور امروزه با فراهم آوردن داده های متنوع و مفید و با گستره پوششی وسیع از منطقه بحران زده و با قدرت تفکیک مکانی بالا ابزاری مفید جهت تعیین میزان تخریب ساختمانها شده است. با ظهور نسل جدید سیستم های ماهواره ای جدید همچونIkonos و Geoeye امکان تصویربرداری با قدرت تفکیک مکانی بالا فراهم گردیده است که این امر به نوبه خود امکان پردازش های دقیقتر و حصول نتایج بهتر در برآورد میزان خسارت ساختمان های شهری را در پی داشته است.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

رخداد زلزله یکی از مهمترین نوع سوانح طبیعی است که باعث بروز خسارات مالی و جانی بسیار می شود. وقوع زلزله های شدید بویژه در مناطق شهری می تواند یک فاجعه انسانی را به همراه داشته باشد. با داشتن نقشه تخریب عوارض شهری که خود شامل ساختمان ها و راه ها می باشد می توان روند مدیریت بحران را در مرحله پاسخ کارآمدتر نمود. در واقع با در اختیار داشتن موقعیت و وضعیت دقیق ساختمان ها و راه ها پس از رخداد بحران، امرامدادرسانی و تسکین وضعیت موجود با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام خواهد گرفت. تحقیق حاضر نیز در پی ارائه الگوریتمی است که درعین سریع بودن، دقت کافی را نیز در تعیین میزان خسارت ساختمان های شهری در اثر رخداد زلزله را داشته باشد.

1-3- سوال تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخ به سوالات زیر است:

 • آیا سیستم استنتاج فازی قابلیت تفکیک کلاس های مختلف تخریب را دارد؟
 • آیا آنالیز شی مبنا روشی قابل اعتماد جهت تعیین تخریب ساختمان ها است؟
 • آیا الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان می تواند برای تعیین تخریب ساختمان ها استفاده شود؟

1-4- اهداف تحقیق

همانطور که قبلا اشاره شد جهت انجام موثر فرآیند مدیریت بحران، نیاز مبرمی به نقشه تخریب منطقه به خصوص ساختمان های شهری است به گونه ای که بتوان با استناد به آن منابع موجود را در مرحله امداد و نجات و حتی مرحله بازسازی به نحو بهینه ای مدیریت کرد. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز ارائه یک الگوریتم کارآمد با تاکید بر روش شی مبنا جهت تعیین میزان تخریب ساختمان ها و در نهایت تولید نقشه تخریبی جامع و دقیق است. در راستای انجام این پژوهش، مراحل زیر انجام می شود:

 • مرور تحقیقات پیشین در زمینه تعیین میزان تخریب ساختمان ها پس از زلزله
 • آماده سازی تصاویر و استخراج سقف ساختمان ها به عنوان واحدهای روش شی مبنا این تحقیق
 • استفاده از ویژگی های بافتی به دلیل توانایی بالای آن ها در امر تخریب سنجی
 • بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت یافتن شاخص های بافتی بهینه
 • استفاده از الگوریتم طبقه بندی نظارت شده ماشین بردار پشتیبان جهت طبقه بندی تصویر
 • ارائه یک سیستم استنتاج فازی برای تعیین میزان تخریب ساختمان ها
 • بررسی و ارزیابی روش ارائه شده در تحقیق به صورت کمی و کیفی

تولید نقشه تخریب جامع و دقی 


 

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1244

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)