تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 206
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850127

اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها word


اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها word

اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها word

اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها word

چکیده

چای سبز از برگ های جوان گیاه کاملیا سینسیس تهیه می شود که غنی از مواد آنتی اکسیدان، ضد التهاب و ضد سرطان است. هر عاملی که باعث افزایش دمای بیضه ها شود، مانند دمای محیطی بالایا استرس حرارتی موضعی در ناحیه بیضه، می تواند باعث اختلال در اسپرماتوژنز و ناباروری ناشی از آزواسپرمی و الیگواسپرمی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمانی حاصل از تجویز خوراکی عصاره گیاهی چای سبز بر روی اسپرماتوژنز در موش هایی است که بیضه آن ها تحت استرس حرارتی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 90 سر موش سوری نر بالغ انتخاب و به شش گروه، شامل دو گروهکنترل چای سبز، دو گروه درمانی با چای بعد از حرارت دادن، یک گروه کنترل حرارت و یک گروه کنترل عادی تقسیم شده و بیضه موش های مربوط به گروه های درمانی و کنترل حرارت، تحت استرس حرارتی موضعی ناحیه اسکروتوم توسط حمام آب گرم 42 درجه سانتی گراد بمدت 20 دقیقه قرار گرفت، سپس گروه های درمانی تحت تجویز خوراکی و روزانه با دوزهای mg / kg 500 و750 قرار گرفته و سرانجام در روزهای 14 و 28 و 42 با نمونه گیری از بیضه و اپیدیدیم آن ها تعداد، میزان زنده مانی و حرکت اسپرم های موجود در دم اپیدیدیم ارزیابی گردید. نتایج نشان می دهد درحالیکه اثرات مخرب حرارت بر روی اسپرماتوژنز و باروری در نتایج حاصل از گروه حرارت کاملا پیداست، تجویز عصاره مذکور بعد از گذشت 28 روز با دوزmg / kg 500 باعث بهبود فاکتورهای مربوط به باروری و خصوصیات اسپرمی مذکور و تخفیف اثرات مخرب ناشی از حرارت بر روی بیضه ها می شود.

کلمات کلیدی : چای سبز، موش، اسپرماتوژنز، استرس حرارتی ، بیضه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصلاول : مقدمهوهدف

مقدمهوهدف............. .......2

فصلدوم : کلیاتوبررسیمنابعموجود

1-2- بررسیکلیگیاهچایسبزویافتههایقبلی............................................................................6

1-1-2- گیاهشناسیچایسبز...............................................................................................6

2-1-2- محتویاتشیمیایی گیاهچایسبز..............................................................................7

3-1-2- پلیفنولهایعمدهموجوددرچایسبز....................................................................8

4-1-2- استفادههایدرمانیوخواصداروییاینگیاه........................................................9

5-1-2- انواعمشهورچایموجوددردنیا ............................................................................11

6-1-2- عوارضجانبی ......................................................................................................12

2-2- آناتومیوفیزیولوژیدستگاهتناسلیحیواننر......................................................................13

1-2-2- بیضه.......................................................................................................................13

2-2-2- مجرایآوران.........................................................................................................16

3-2-2- اپیدیدیمومجرایوابران........................................................................................17

4-2-2- انتقال،بلوغوذخیرهاسپرمدراپیدیدیم....................................................................18

5-2-2- غددضمیمهجنسی..................................................................................................19

6-2-2- رونداسپرمزایی.....................................................................................................20

7-2-2- ساختاروعملاسپرم...............................................................................................21

8-2-2- تنظیمهورمونیرونداسپرمزایی.............................................................................23

3-2- عواملمخرباسپرماتوژنز....................................................................................................24

4-2- اثراتمخربحرارتوافزایشدمابردستگاهتولیدمثلینر..................................................24

1-4-2- تاثیر حرارترویبافتبیضه ................................................................................24

2-4-2- تاثیرحرارتبراسپرمموجوددرمایعمنی .............................................................25

3-4-2- تأثیرحرارت براسپرمهایموجوددرمایعrete testis.........................................26

4-4-2- تاثیر حرارت رویبررویفعالیتاندوکرینی .......................................................26

5-4-2- تاثیرحرارترویباروریوبارورسازیواسپرمها.................................................27

6-4-2- تاثیرحرارتبررویاسپرمزایی .............................................................................28

7-4-2- مکانیسم اثرات حاصل از حرارت برروی بیضه ........................................................29

8-4-2- روشهای مختلفحرارتدادنبیضههادرمطالعاتتجربی ....................................32

5- 2- ارزیابی قوام غشای اسپرمی..................................................................................................33

1- 5- 2- اساس تست HOS-WT........................................................................................34

2- 5- 2- اساس رنگ آمیزی ائوزین – نگروزین...................................................................34

فصلسوم : موادوروشکار

1-3- موادمصرفیوغیرمصرفی...................................................................................................36

2-3- موادولوازمعصارهگیری....................................................................................................36

3-3- روشکار............................................................................................................................37

1-3-3- تهیهگیاهوعصارهگیری.........................................................................................37

2-3-3- حیواناتمورداستفاده.............................................................................................37

3-3-3- نحوهیحرارتدادناسکروتوم............................................................................38

4-3-3- گروهبندینهاییوبرنامهیدرمانی........................................................................38

5-3-3- روشنمونهگیریوارزیابی....................................................................................39

6-3-3- روشمطالعهیآماری............................................................................................40

فصلچهارم : نتایج

1-4- نتایج حاصلازبررسیمیانگینوزنبدن .............................................................................42

2-4- نتایجحاصلازشمارشاسپرمها..........................................................................................43

3-4- نتایجحاصلازبررسیاسپرمهایزنده................................................................................44

4-4- نتایجحاصلازبررسیحرکتاسپرمها...............................................................................45

5-4- نتایجحاصلازبررسی اسپرم های HOS – WT منفی ........................................................46

فصلپنجم : بحثونتیجهگیری

1-5- بحث...................................................................................................................................63

2-5- نتیجهگیری..........................................................................................................................70

3-5- پیشنهادات............................................................................................................................71

منابع..............................................................................................................................................73

 

فهرستجداول

عنوانصفحه

جدول 1-4: وزنکلبدن .............................................................................................................47

جدول 2-4 : تعداداسپرمدردماپیدیدیم در گروههای مختلف .....................................................48

جدول3-4 : درصداسپرمهایزندهدر گروههای مختلف ...........................................................49

جدول 4-4 : درصدحرکتاسپرمهادر گروههای مختلف............................................................50

جدول 5-4: درصداسپرم های HOS –WT منفی در گروههای مختلف......................................51

فهرستتصاویرونمودارها

عنوانصفحه

تصویر 1-2: تصویرظاهریچایسبز .............................................................................................7

تصویر 2-2: ساختارشیمیاییمهمترینکاتچینهایموجوددر چایسبز.........................................9

تصویر 3-2: دستگاهتناسلیموشنر...............................................................................................16

تصویر 4-2: اپیدیدیموبخشهایآندرحیواناتمختلف.............................................................18

تصویر 5-2: مراحلتقسیممیوز.......................................................................................................21

تصویر 6-2: مراحلتشکیلآکروزوم.............................................................................................22

تصویر7-2: تفاوتآکروزومدرگونههایمختلف........................................................................22

نمودار 1-4: میانگینوزنبدندرروزهایمختلف ...................................................................... 52

نمودار 2-4: میانگینوزنبدندرگروههایمختلف ................................................................... 53

نمودار 3-4: میانگینتعداداسپرمدردماپیدیدیمدرروزهایمختلف.............................................54

نمودار 4-4: میانگینتعداداسپرمدردماپیدیدیمدرگروههایمختلف..........................................55

نمودار5-4 : میانگیندرصداسپرمهایزنده(زندهمانی)درروزهایمختلف..................................56

نمودار6-4 : میانگیندرصداسپرمهایزنده(زندهمانی)درگروههایمختلف................................57

نمودار 7-4 : میانگیندرصدتحرکاسپرمهادرروزهایمختلف.................................................58

نمودار 8-4 : میانگیندرصدتحرکاسپرمهادرگروههایمختلف...............................................59

نمودار 9-4 : میانگیندرصداسپرمهایHOS – WT منفی درروزهایمختلف.............................60

نمودار10-4 : میانگیندرصداسپرمهای HOS – WT منفیدرگروههایمختلف.........................61

فصــل اول

فصـل اول

مقـدمه و هـدف:

طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی است و اوستا اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. برای پی بردن به اهمیت گیاه درمانی و معالجه بیماران بطریق سنتی همینقدر کافیست که متذکر شویم کتاب قانون ابن سینا پزشک عالیقدر اسلامی که در عالم پزشکی شهرت جهانی دارد بمدتی قریب چهارصد سال در دانشکده های پزشکی اروپا تدریس شده و تنها وسیله مداوای بیماران بوده است (2، 3،4 و 7).

در قرن شانزدهم، باغ های گیاهی به منظور کشت دارو در مدارس پزشکی بوجود آمد، تا اینکه در سال 1950 میلادی گزارش شد که 30 درصد از داروهای جدید نیز از گیاهان مشتق
می شوند (2، 3، 4، 8 و 70 ).

اکنون با پیشرفت های علمی باید اذعان نمود که طب جدید در کشف آنتی بیوتیک ها شایان توجه بوده و خدمات بهداشتی ارزنده ای به مردم جهان نموده است. اما منکر این حقیقت نمی توان شد که در بعضی موارد برای معالجه بیماران کلیوی، کبدی، عصبی و پوستی با روش ها و داروهای طب جدید نتیجه شایان توجهی عاید بیماران نمی شود. در حالیکه بعکس با متد گیاه درمانی و طب سنتی زودتر و بهتر شفای آن ها حاصل می گردد. این خاصیت اغلب بعلت وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در گیاهان از جمله ویتامینBوC، کاراتنوئیدها، لیکوپن ها و فلاونوئیدهایی می باشد که موجب جلوگیری از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد می شوند(7، 11، 12، 46، 64، و72).

چای سبز گیاه دارویی است با برگ های همیشه سبز که در بسیاری از مناطق خوش آب و هوا
می روید. چای سبز طی قرن ها از پرطرفدارترین نوشیدنی ها در کشور های چین و ژاپن بوده است. مردم در این کشورها بر این عقیده اندکه ترکیبات خاص موجود در چای سبز باعث طول عمر و سلامتی انسان ها می شوند. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که نوشیدن چای سبز می تواند تأثیر ضد سرطانی داشته باشد. عمده ی خواص مفید چای سبز به علت کاتچین های پلی فنولیک موجود در برگ های آن می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. این گیاه برای درمان بسیاری از بیماری های مختلف از جمله سرطان های معده ای و روده ای، افزایش فشار خون، افزایش تری گلیسرید خون، کم خونی، پوکی استخوان، پوسیدگی های دندانی استفاده می شود (1، 5، 7،8 و 13).

در پستانداران دمای بیضه ها، 7-2 درجه سانتی گراد پایین تر از درجه حرارت بقیه بدن می باشد. بر اساس مطالعات بافت شناسی مشخص شده است که هر فاکتوری که باعث افزایش دمای بیضه ها شود، بمانند دمای محیطی بالا و استرس حرارتی موضعی، سبب کاهش قدرت تقسیم سلول های اسپرماتوگونی در طول لوله های اسپرم ساز می شود. همچنین حرارت به ساختار کروماتینی اسپرم در اپیدیدیم آسیب می رساند و در نهایت باعث کاهش تعداد اسپرم های متحرک می شود. علاوه بر این حرارت می تواند سلول های پرستار و بافت احاطه کننده لوله های منی ساز را نیز تحت تأثیر قرار دارد (20، 37، 48، 67 و 69).

توانایی باروری اسپرم های تولید شده و تولد جنین های طبیعی در اثر حرارت کاهش می یابد (60).

لذا با توجه به اثرات بسیار مفید عصاره گیاه چای سبز در درمان بسیاری از بیماری ها و عملکرد مثبت این عصاره در بسیاری از ارگان های بدن، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تجویز عصاره چای سبز بر روی کیفیت اسپرم ها پس از ایجاد استرس حرراتی موضعی و آسیب به بیضه و روند اسپرماتوژنز می باشد.

فصــل دوم

کلیــات و بررسی منابع موجود
فصل دوم

کلیات:

1-2- بررسی کلی گیاه چای سبز و یافته های قبلی:

1- 1- 2- گیاه شناسی چای سبز[1]:

چای درختچه ای است بزرگ با برگ های همیشه سبز و بسیار زیبا به ارتفاع یک تا دو متر که ممکن است در نقاط مناسب و خوش آب و هوا به ده متر و یا زیادتر برسد. این گیاه برگ های چرمی، سبز تیره و معطر با گلهای سفید حاوی 6 تا 9 گلبرگ دارد. چای سبز بومی شرق آسیا و خصوصا کشور چین می باشد که در این مناطق و کشورهای افریقای جنوبی بصورت چای سبز و در آمریکا و اروپا بصورت چای سیاه مصرف می شود (1، 5، 8، 21 و 25).

این گیاه از خانواده تیاسه[2] و دارای نام علمی کاملیا سینسیس Camellia sinensis (L) Kuntzeاست (5 و53).

درختچه چای سبز در نواحی شمال ایران مخصوصا لاهیجان بصورت انبوه و با کیفیت بالا پرورش داده می شود (7).

چای سبز از برگ های بخار داده شده تهیه می شود، بنابراین اجزای اصلی و فعال آن دست نخورده باقی می مانند. در مقایسه، برگ های چای سیاه پژمرده شده، غلطانده شده و تخمیر و سپس خشک شده می باشد. در این فرایند تخمیر، به آنزیم پلی فنول اکسیداز اجازه­ی فعالیت بیشتری داده
می شود.چای اولانگ[3]، نیمه تخمیر شده می باشد و از نظر محتوا حد واسط چای های سبز و سیاه است (1، 5، 27، 32 و 68).

تصویر 1-2: شکل ظاهری گیاه چای سبز

2- 1- 2- محتویات شیمیایی گیاه چای سبز:

چای نواحی مختلف ترکیب متغییر و متفاوتی دارند ولی بطور متوسط از تجزیه چای مواد زیر را بدست آورده اند:

1- پلی فنول ها

2- کافئین ( تئین )

3- تانن یا اسید تانیک: مجموعه پلی فنول های اکسید شده چای را تانن می نامند که میزان آن ها در چای سبز بسیار اندک است. طعم تلخ چای مربوط به این ماده می باشد.

4- مواد چرب

5- آب

6- مشتقات کسانتیک (تئوفیلین و تئوبرومین )

7-اسید اکسالیک

8- ترکیبات معطر بنام تئون

9- املاح معدنی شامل فسفات ها، اکسالات ها، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، منگنز

10- انواع ویتامین ها (1، 7، 8، 24 و53).

3-1-2- پلی فنول های عمده موجود در چای سبز:

گروهی از کاتچین[4] ها هستند که شامل اپی گالوکاتچین-3-گالات (EGCG )، اپی کاتچین-2- گالات ( ECG )،اپی کاتچین ( EC ) اپی گالو کاتچین ( EGC ) می باشند. این کاتچین ها دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی هستند و از رشد سلول های سرطانی ممانعت می کنند. بیشتر اثرات چای سبز بر روی ارگان های بدن مربوط به این آنتی اکسیدان ها است. در تولید چای سیاه این پلی فنول های موجود در برگ چای دستخوش پلی مریزاسیون اکسیداتیو می شوند که توسط پلی فنول اکسیدازها کاتالیز می شوند و منجر به تشکیل فلاوانال ها، تئافلاوین، تئاروبیجین ها و دیگر اولیگومرها طی فرایند تخمیر چای می شود (8 و53).

تصویر 2-2 ساختار شیمیایی مهمترین کاتچین های موجود در چای سبز

4-1-2- استفاده های درمانی و خواص دارویی این گیاه:

تحقیقات انجام شده در اوهایو نشان می دهد که ماده پلی فنول (کاتچین ها ) در چای، جذب کننده رادیکال های سرطان زا است و بافت را در مقابل سموم و آلودگی محیط زیست حفاظت
می کند. افزودنEGCG که جزئی از عصاره چای سبز است اساسا برداشت H2O2 و مهار کردن
( 8-OHDG) [5]را افزایش می دهد که به اهمیت نقش EGCG در فعالیت های آنتی اکسیدانی و عصاره های چای اشاره دارد. قدرت برداشت گونه های اکسیژن و مهار آسیب اکسیداتیو DNA که توسط UV القا می شود ممکن است تا حدی مکانیسم هایی را که به وسیله آن چای سبز سرطان زایی نور را مهار می کند توضیح دهد (1، 5، 8، 22 و 73).

فعالیت پیشگیری کننده ی شیمیایی چای سبز علیه کارسینوژنز کبد[6] و ریه و سرطان زایی شش، جهش های ناشی از سیگار، کارسینوژنز لوزالمعده و لوکمی و سرطان های معده و رکتوم و پستان مورد توجه قرار گرفته است. چای سبز می تواند آثار سرطان زایی هورمون های زنانه را نیز مهار نماید (1، 5، 8، 22، 68 و 73) . 


 

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 459

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)