تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 166
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850087

بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیWORD


بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیWORD

بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیWORD

بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیWORD

فهرست مطالب

شماره

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمات و کلیات

1

 

چکیده............

2

1-1

مقدمه........

3

1-2

فرضیه تحقیق.....

4

1-3

اهداف تحقیق............................................................................ .................................

4

1-4

کیفیت جوجه.............................................................................................................. ......................................

5

1-5

مشخصات یک جوجه با کیفیت بالا............................................................................

5

1-6

مدیریت پرورش......................................... ................................................................

5

1-7

مدیریت آب....................................................................... .........................................

5

1-8

مواد معدنی..................................................................................................................

6

1-9

مدیریت دان..... ............................................. ...........................................................

6

1-10

پروتئین خام... ........................................... .................................................................

7

1-11

انرژی. .................................................................. .....................................................

7

1-12

ریزمغذی ها..... ...................................... ...................................................................

7

1-13

تغذیه مرحله ای..................................... .....................................................................

7

1-14

جیره شماره1............................................. ..............................................................

8

1-15

جیره شماره2....................................... .....................................................................

8

1-16

جیره شماره3............................................. ................................................................

8

1-17

عوامل تعیین کننده عملکرد جوجه های گوشتی.......................................................... ...............................................................................

8

فصل دوم

بررسی منابع

10

2-1

ال-کارنیتین................................................................. .............................. .................

11

2-1-1

چگونگیسنتزالکارنیتینومکانیزماثرآن............................................................. ..........................................

12

2-1-2

اثرات ال-کارنیتین........................................................................................................

13

2-1-3

استفاده از ال کارنیتین در طیور.....................................................................................

13

2-1-4

ارتباطال-کارنیتینباانرژيجیره.................................................................................

14

2-1-5

اثر ال-کارنیتین در تنظیم سیستم ایمنی........................................................................

15

2-2

ساختار لیپوپروتئین ها..................................................................................................

16

2-3

کلسترول LDL............................................................................................................

16

2-4

تری گلیسیرید.............................................................................................................. ......... ...................

17

2-5

داروهايضدهيپرلپيدمي.............................................................................................

17

2-6

نتایج بررسی های انجام گرفته توسط ال.....................................................

18

فصل سوم

مواد و روش................................................................................................................

22

3-1

مواد آزمايشی.............................................................................................................

23

3-2

تیمارهای آزمایشی......................................................................................................

23

3-3

محل انجام آزمایش، قالب طرح و روش کار............................................................

23

3-4

آماده سازی جایگاه...................................................................................................

24

3-5

دما و رطوبت سالن....................................................................................................

24

3-6

برنامه نوردهی............................................................................................................

25

3-7

تهویه..........................................................................................................................

25

3-8

آبخوری ها و دانخوری ها........................................................................................

25

3-9

برنامه واکسیناسیون....................................................................................................

25

3-10

جیره های آزمایشی.....................................................................................................

26

3-11

صفات لاشه.................................................................................................................

27

3-12

طرح آماری و تجزیه داده ها....................................................................................

27

فصل چهارم

نتایج و بحث

28

4-1

وزن زنده...................................................................................................................

29

4-2

وزن امحاء و احشاء.................................................................................................

32

4-3

وزن لاشه آماده طبخ.................................................................................................

32

4-4

وزن سینه..................................................................................................................

33

4-5

وزن بال..................................................................................................................

34

4-6

وزن ران......................................................................................................................

35

4-7

وزن قلب.....................................................................................................................

36

4-8

وزن کبد......................................................................................................................

36

4-9

چربی محوطه شکمی..................................................................................................

37

4-10

کلسترول......................................................................................................................

38

4-11

تری گلیسیرید.......................................................................................................... ...............................................

38

4-12

افزایش وزن روزانه............................................................................................

39

4-13

میانگین خوراک مصرفی....................................................................................

40

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری............................................................................................

42

5-1

بحث..................................................................................................................

43

5-2

نتیجه گیری.................................................................................................................

47

5-3

پیشنهادات....................................................................................................................

47

منابع

..................................................................................................................................

48

 


فهرست جداول

 

شماره جدول

عنوان جدول

صفحه

3-1

برنامه واکسیناسیون........................................................................................................

25

3-2

اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره جوجه های گوشتی در دوره آغازین و پایانی..............

26

4-1

تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در جوجه های گوشتی...........................

30

4-2

مقایسه تاثیر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال-کارنتین ............................................

31

4-3

میانگین افزایش وزن (گرم/جوجه/روز) در دوره های مختلف پرورش.......................

40

4-4

میانگین خوراک مصرفی در دوره های مختلف پرورش.............................................

41


فهرست اشکال

 

شماره شکل

عنوان

صفحه

4-1

وزن زنده جوجه گوشتی در اثر ساده جم فیبروزیل......................................................

29

4-2

وزن زنده جوجه گوشتی در اثر ساده ال-کارنیتین......................................................

29

4-3

اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن امحاء و احشاء............................................................

32

4-4

بررسی اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن لاشه آماده طبخ.................................................

33

4-5

بررسی اثر ساده ال-کارنیتین بر وزن لاشه آماده طبخ....................................................

33

4-6

بررسی اثر ساده جم فیبروزیل در وزن بال.................................................................

34

4-7

اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن بال.................................................................................

35

4-8

اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن ران...............................................................................

35

4-9

اثر ساده جم فیبروزیل بر وزن قلب..............................................................................

36

4-10

برهمکنش جم فیبروزیل در ال-کارنیتین در وزن کبد.................................................

37

4-11

اثر ساده جم فیبروزیل بر چربی محوطه شکمی..........................................................

37

4-12

اثر ساده جم فیبروزیل بر کلسترول................................................................................

38

4-13

اثر ساده جم فیبروزیل بر مقادیر تری گلیسیرید...........................................................

39

چکیده

بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف جم فیبروزیل و ال-کارنیتین روی عملکرد، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور دو جیره غذایی بر پایه ذرت و سویا تهیه و تنظیم شد و سپس هر یک از جیره های پایه با مقادیر متفاوتی از ال-کارنیتین نیز بصورت مکمل مورد استفاده قرار گردیده و به 270 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 تغذیه شدند. جوجه ها بمدت 42 روز بر روی بستر پوشالی پرورش داده شدند. جوجههايگوشتيبهمحضوروددربستر هايآزمايشيتحت آزمایش فاکتوریل در قالبطرحكاملاتصادفيتوزيعشده و مورد بررسی قرار گرفت. سطوح جم فیبروزیل مورداستفاده شامل صفر، یک و دو گرم در کیلوگرم بود. سطوح ال-کارنیتین مورد استفاده در این آزمایش شامل صفر، 150 و 300 میلی گرم در کیلوگرم بود. ال‐كارنيتيندارای اثرمعنيداريبرخوراكمصرفيوضريبتبديلغذائي بوده، وزن زنده، وزن لاشه آماده طبخ می باشد (p<0.05). وزن کبد تحت تاثیر معنی دار برهمکنش جم فیبروزیل در ال-کارنیتین بود (p<0.05). جم فیبروزیل بر وزن زنده و کیفیت لاشه (وزن امحاء و احشاء، وزن سینه، وزن بال، وزن ران)، چربی محوطه شکمی، کلسترول و تری گلیسیرید، اثر معنی داری داشت (p<0.05).

کلید واژه ها: جم فیبروزیل، جوجه گوشتی، عملکرد، ال-کارنیتین.

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه

کمبود غذا و به ویژه کمبود پروتئین حیوانی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات غذایی جهان امروز، بویژه در کشورهای جهان سوم است. صنعت پرورش طیور یکی از موثرترین مکانیسم های تولید پروتئین حیوانی در جهان می باشد. به همین جهت این دسته از تولیدات دامی در طی سال های اخیر توسعه بسیارزیادی داشته است.

با توسعه صنعت پرورش طیور مشکل نیتروژن دفعی از طریق فضولات طیور و آلودگی ناشی از آن، تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است (آلتور و همکاران، 2000). اصلاحنژادطيوربهمنظوردستيابيبهحداكثربازده اقتصاديسببانتخابجوجههايبارشدسريعشدهكه نتيجةاينبهگزيني،افزايشمداوموزنزندهميباشد (درویان و همکاران، 2007). يكيازمهمترينعواملتغذيهاىدرجيرهطيور، انرژىمىباشد. نشاندادهشدهاستكهاستفادهاز چربيهابامنشاهايمختلف،عمليترينواقتصادي ترينروشتامينانرژيدرجيرهجوجههايگوشتي ميباشند (آلائو و بالناوی، 1985). ازطرفىگزارشاتعلمىمبنىبر معايباستفادهبيشترازمنابعچربىدرجيرهجوجه هاىگوشتى،مانندافزايشميزانبروزسندرمآسيت، مرگناگهانى،كبدچربوغيرهارائهشدهاست (بایائو و لارا، 2005). برايناساس،متخصصينسعىمىكنندبا درنظرگرفتنعواملفوق،تعادلىمناسببينتامين انرژىكافىوپيشگيرىازبروزناهنجاري هاىمختلف رابرقراركنند.قبلاًتحقيقاتىمبنىبرافزايشميزان رشدبااستفادهازانواعچربيهادرمحدودهتوصيه های NRC (1994) برايانرژيبهانجامرسيدهاست.

در واحدهای پرورش طیور بخش اعظم هزینه ها مربوط به هزینه های خوراک است که حدودا 75 درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. پروتئین و انرژی مهم ترین مواد مغذی موجود در جیره هستند و تقریبا 85 درصد از هزینه کل جیره را به خود اختصاص می دهند (ویجتن و همکاران، 2004). يكيازراهكارهايكاهشناهنجاريهايمتابوليكيدر جوجههايگوشتياستفادهازبرنامهمحدوديتغذايي است.ازبرنامهمحدوديتغذاييدرجوجههايگوشتي جهتكاهشبيماريهايمتابوليكي (فانوسی و تورکی، 2010)، بهبودبازدهغذايي،كاهش هزينةپرورش (اوزکان و همکاران، 2006) وهمچنينبهبودكيفيتلاشهوكاهشچربي محوطةبطني (جونز و فارل، 1992) استفاده شده است.

جم فیبروزیل، بطور گسترده ای به عنوان داروی تنظیم کننده قوی چربی ، مورد استفاده قرار می گیرد. فعالیت گسترده آن کاهش تری گلیسرید پلاسما (TG)–لیپوپروتئین ها و افزایش لیپوپروتئین هایی با چگالی بالا (HDL) در انواع اولیه و ثانویه (دیابت قندی، بیماری کلیوی) دیس لیپو پروتئین ها شامل هيپرتريگليسيريدمي با و بدون لیپوپروتئین نوع 4 و 5 می باشد

کارنیتین به عنوان یک کو فاکتور برای متابولیسم و حرکت اسیدهای چربی که زنجیر کربن آنها بیش از 8 کربن می باشد و نولید انرژی لازم و ضروری است و عمدتا قادر است میزان دسترسی به منابع انرژی از اسیدهای چرب را افزایش دهد و انتقال مواد از غشا سلول به داخل میتوکندری را سرعت بخشد و می تواند به عنوان مکمل غذایی برای انواع دام (طیور، خوک، گاو و اسب) آبزیان (ماهی و میگو) و حیوانات خانگی (سگ و گربه) مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه اصلی ترین نقش ال کارنیتین در بدن، انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر از سیتوزول به میتوکندری به منظور بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب می باشد، لذا افزودن ال کارنیتین منجر به بهره گیری موثرتر از اسیدهای چرب موجود در جیره جهت سوخت و ساز و تولید انرژی می شود. در نتیجه اسیدهای چرب نمی توانند به شکل تری گلیسیرید در بافت چربی تجمع پیدا کنند که منجر به کاهش ذخیره چربی در بدن خواهد شد (ربیعی و اس زیلاجی، 1998). 98 درصد از کارنیتین موجود در بدن در عضله قلب و عضلات اسکلتی و کبد وجود دارد. کارنیتین در تمام انواع سلول ها وجود دارد حتی در سلول های فاقد اکسیداسیون میتوکندریال اسید چرب مانند نورون ها و گرانولیست ها و حتی گلبول های قرمز خون که فاقد میتوکندری هستند وجود دارد. کارنیتین یک پودر کریستاله سفید یا بی رنگ و نم گیر و محلول در آب و الکل گرم و نامحلول در استون و اتر و بنزن است. محلول 5 درصد آن در آب دارای pH بین 5.5 تا 9.5 است.

1-2-فرضیه تحقیق

آیا بین سطوح مختلف ال کارنیتین جیره بر میزان تری گلیسیرید سرم خون، اختلافی وجود دارد؟

آیا بین سطوح مختلف جم فیبروزیل جیره بر میزان کلسترول سرم خون، اختلافی وجود دارد ؟

آیا سطح ال کارنیتین و جم فیبروزیل جیره بر میزان پربی درون شکمی موثر است؟

آیا با افزایش میزان ال کارنیتین و جم فیبروزیل جیره، عملکرد تولیدی بهبود می یابد؟

1-3-اهداف

- بررسی اثر سطوح مختلف ال کارنیتین و جم فیبروزیل بر تری گلیسیرید و کلسترول.

- بررسی اثر سطوح مختلف ال کارنیتین و جم فیبروزیل بر برخی فراسنجه های خونی، کیفیت صفات لاشه و عملکرد لاشه.

1-4-کیفیت جوجه

جوجه کشی تاثیر زیادی در پرورش موفق جوجه گوشتی دارد. فرآیند جوجه درآوری از تولید تخم مرغ تا رسیدن جوجه به فارم پرورش تنش زا می باشد و باید سعی شود که تنش ها به حداقل برسد تا جوجه هایی با کیفیت خوب تولید گردد.

1-5 -مشخصات بک جوجه با کیفیت بالا

 1. به اندازه کافی خشک باشد و ناف کاملا ترمیم یافته باشد.
 2. فعال و سرزنده و دارای چشمانی شاداب و روشن باشد.
 3. پاها دارای رنگ روشن بوده و هنگام لمس کردن خشک و زبر نبوده و عاری از مفصل قرمز باشد(red hock) باشند.
 4. فاقد هرگونه عارضه مادرزادی نظیر انحراف پا، گردن و نوک متقاطع باشد.

1-6-مدیریت پرورش

بر مدیریت مناسب اوایل دوران زندگی جوجه گوشتی تاکید زیادی شده است. زیرا نحوه رشد جوجه ها در دو هفته اول، عملکرد آتی پرنده را مشخص می نماید. لذا بهبود شرایط مدیریت در اوایل دوران پرورش در بهبود عملکرد نهایی پرنده موثر می باشد. دو ساعت پس از جوجه ریزی، پرنده ها را بررسی نمایید و از آسایش آنها اطمینان حاصل نمایید.

1-7-مدیریت آب

آب یک ماده غذایی ضروری است که بر تمامی اعمال فیزیولوژیک پرنده تاثیر می گذارد. بسته به سن، 65 تا 78 درصد وزن پرنده را آب تشکیل می دهد. فاکتورهایی مانند درجه حرارت، رطوبت نسبی، ترکیب جیره و افزایش وزن بدن بر روی میزان آب مورد نیاز پرنده موثر می باشند. کیفیت مناسب آب در پرورش مرغ گوشتی از ضروریات است. با اندازه گیری pH و میزان مواد معدنی و آلودگی های میکروبی کیفیت آب باید مورد ارزیابی قرار گیرد. با افزایش سن طیور، میزان مصرف آب افزایش می یابد. اگر مصرف آب در هر مرحله کاهش داشته باشد، باید سلامت گله، شرایط محیطی و یا شرایط مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.

1-8 -مواد معدنی

طیور گوشتی در برابر افزایش جزئی برخی مواد معدنی (برای مثال کلسیم و سدیم) مقاوم هستند ولی به حضور جزئی بعضی مواد معدنی در آب بسیار حساس می باشند. آهن و منگنز طعم تلخی به آب می دهند که ممکن است باعث کاهش مصرف آب گردد. بعلاوه مواد معدنی فوق شرایط رشد برای باکتری ها را مساعد می نمایند. چنانچه میزان آهن آب نگران کننده باشد، استفاده از روش هایی مانند فیلترکردن و کلر زنی آب، راهکارهای کنترلی موثری در این زمینه می باشند. توصیه می شود برای فیلتر آب از توری هایی با سوراخ های 40 تا 50 استفاده شود. فیلترها باید کنترل و حداقل هفته ای یکبار تمیز شوند. کلسیم و منیزیوم آب با اندازه گیری میزان سختی آب ارزیابی می شوند. کلسیم ومنیزیوم، لایه نامحلولی در سیستم آبرسانی بوجود آورده و نتیجتا باعث کاهش کارایی سیستم آبرسانی بخصوص در سیستم های بسته می گردند. با استفاده از سختی گیرهای آب در سیستم آبرسانی میزان کلسیم و منیزیوم کاهش می یابد. میزان سدیم آب قبل از اینکه ترکیباتی بر پایه سدیم مصرف شوند، باید اندازه گیری گردد. وجود میزان کمی نیترات در حدود 10 پی پی ام باعث تاثیر منفی در عملکرد گله گوشتی می گردد و متاسفانه هیچ روش متداولی برای برطرف کردن نیترات آب وجود ندارد. میزان نیترات آب باید اندازه گیری شود، بالا بودن نیترات آب نشان دهنده نشت فاضلاب و نشت آلودگی از مزارع کودپاشی شده می باشد.

1-9- مدیریت دان

جیره طیور گوشتی براساس تامین انرژی و مواد مغذی ضروری جهت تامین سلامت و تولید مناسب فرموله شذه است. اجزای اصلی مورد نیاز طیور در جیره عبارتند از: آب، اسید آمینه، انرژی، ویتامین ها و مواد معدنی این اجزا باید هماهنگ باهم عمل نمایند تا باعث رشد مناسب اسکلتی-عضلانی گرند. کیفیت مواد، فرم فیزیکی دان و بهداشت، مستقیما در عملکرد اجزای اصلی و پایه ای جیره، اثر گذار هستند. در صورتیکه کیفیت مواد اولیه نامناسب باشد و یا فرمول جیره متعادل نباشد، عملکرد گله ضعیف می شود. با توجه به اینکه طیور گوشتی در سطح وسیعی از وزن پایان دوره، ترکیب بدن و سیاست های تولید، پرورش می یابند. تدوین جیره واحدی که بتواند احتیاجات طیور را جهت دستیابی به تمامی اهداف تامین نماید، عملی نمی باشد و از جیره های متفاوتی باید بر اساس هدف موردنظر تنظیم گردند.

نکات کلیدی که برای انتخاب یک جیره مطلوب باید مدنظر قرار گیرد: در دسترس بودن و قیمت مواد خام، تغذیه جداگانه مرغ و خروس، وزن زنده مورد نظر، بازده و کیفیت لاشه، میزان چربی موردنیاز جهت مصارف مانند مرغ بریان (oven-ready)، آب پز و یا استفاده در صنایع جانبی، رنگ پوست، قوام و مزه گوشت، قابلیت کارخانه سازنده دان.

  


 

  انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 402

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)