تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 214
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850135

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت Word


کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت Word

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت Word

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت Word

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست جدول‌ها‌ي

فهرست شکل‌‌ها‌ك

فهرست علائم و نشانه‌ها‌ف

فصل 1-مقدمه...1

1-1-مقدمه.....2

1-2-هدف از این تحقیق2

1-3-ساختار تحقیق2

فصل 2-تعاریف و مبانی نظری4

2-1-مقدمه.....5

2-2-تشکیل گردابه5

2-3-تأثیر عدد رینولدز بر روند تشکیل گردابه‌ها6

2-4-نوسان ناشی از گردابه8

2-5-تقویت اندرکنش سازه و سیال11

2-5-1-پدیده همزمانی گردابه‌ها11

2-5-2-پدیده قفل شدگی12

2-6-استفاده از ادوات حذف کننده ارتعاش12

2-7-تیغه‌های حلزونی16

2-7-1-عملکرد..........................................................................................................................................................17

2-7-2-پیکربندی ..........18

فصل 3-مروری مختصر بر ادبیات فنی17

3-1-مقدمه ....18

3-2-مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده18

3-2-1-سیستم با نسبت میرایی- جرم بالا18

3-2-2-سیستم با نسبت جرم- میرایی پایین20

3-3-مطالعات انجام شده پیرامون نوسانات ناشی از گردابه در استوانه ساده مایل26

3-3-1-مطالعاتانجام‌شده پیرامون استوانه مایل26

3-3-2-دامنه و فرکانس پاسخ استوانه مایل سوار شده بر فنر ارتجاعی32

3-4-مطالعات انجام شده پیرامون چینش پشت‌هم استوانه‌ها34

فصل 4-برپایی مدل آزمایشگاهی39

4-1-مقدمه ...40

4-2-حوضچه یدک40

4-3-نمونه‏هاي مورد آزمايش41

4-4-سيستم نگهدارنده استوانه‏ها43

4-5-حس‌گر‏ها و دستگاه ثبت داده45

4-6-تجهيزات مورد استفاده جهت تعيين مشخصات سازه‏اي سيستم ارتجاعی47

4-7-ضرايب كاليبراسيون، ميرايي و سختي سيستم ارتجاعی49

4-8-سيستم‏هاي ارتجاعی مورد بررسي به همراه فرکانس طبیعی آن‌ها در آب51

4-9-نحوه محاسبه دامنه نوسان54

4-10-نحوه محاسبه فرکانس55

فصل 5-بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه منفرد58

5-1-مقدمه ...59

5-2-صحت‌سنجی و مقایسه با کارهای دیگر محققین59

5-3-نتایج مربوط به استوانه قائم61

5-4-نتایج مربوط به استوانه‌های مایل63

5-4-1-استوانه ساده63

5-4-2-استوانه‌های مایل درای تیغه حلزونی67

5-5-اعتبار اصل استقلال در استوانه‌های مایل69

5-6-مقایسه‌ی زوایای تمایل مثبت و منفی72

5-7-محاسبه ضریب نیروی برآیی74

5-8-استفاده از تبدیل هیلبرت در تحلیل نوسانات77

فصل 6-بحث و بررسی مدل آزمایشگاهی استوانه پشت‌هم83

6-1-مقدمه ...84

6-2-نتایج مربوط به استوانه‌های ساده قائم پشت‌هم84

6-3-نتایج مربوط به مایل با زاویه 20 پشت‌هم90

6-4-نتایج مربوط به مایل با زاویه 45 پشت‌هم96

فصل 7-نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی102

7-1-نتیجه گیری103

7-2-پیشنهاد برای مطالعات آتی106

فهرست مراجع107

واژه‌نامه فارسي به انگليسي109

واژه نامه انگليسي به فارسي110

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول ‏1‑1: پارامترهای بکار رفته در این تحقیق10

جدول ‏3‑1: مشخصات حوضچه یدک40

جدول ‏3‑2: مشخصات نمونه‌ی استوانه ساده42

جدول ‏3‑3: مشخصات نمونه‌ی استوانه‌ای دارای تیغه‌ی حلزونی42

جدول ‏3‑4: مشخصات ورق انتهایی43

جدول ‏3‑5: مشخصات ورق فنری44

جدول ‏3‑6: شیب نمودار کرنش- نیرو (N)49

جدول ‏3‑7: شیب نمودار کرنش – جابجایی (cm)50

جدول ‏3‑8: تعیین سختی سازه50

جدول ‏3‑9: میرایی نسبی سازه در هوا با استفاده از رابطه 3-151

جدول ‏3‑10: مشخصات نهایی سیستم‌های سازه‌ای منفرد53

جدول ‏3‑11: مشخصات نهایی سیستم‌های سازه‌ای پشت‌هم54

فهرست شکل‌‌ها

عنوان صفحه

شکل ‏1‑1: شکل‌گیری لایه مرزی بر روی یک استوانه، جداشدگی آن و تشکیل چرخابه در ناحیه پشت استوانه5

شکل ‏1‑2: تشکیل گردابه در ناحیه پشت یک استوانه (Gerrad, 1966)6

شکل ‏1‑3: الگوی جریان در اطراف مقطع یک استوانه قائم ساکن در ازای تغییر در عدد رینولدز (LEAP Australia CFD team )7

شکل ‏1‑4: استوانه صلب سوار بر یک سیستم فنر-میراگر در جریان آزاد (Jain and Modares-Sadeghi, 2011)8

شکل ‏1‑5:نمایش سه شاخه اصلی در پاسخ به تشکیل گردابه‌ها و محدوده هم‌زمانی در گردابه‌ها (Lucor et al., 2005)12

شکل ‏1‑6: استفاده از تیغه‌های فلزی در دودکش به منظور حذف نوسانات ناشی از گردابه13

شکل ‏1‑7: تجهیزات متفاوت به منظور حذف نوسانات ناشی از گردابه13

شکل ‏1‑8: الگوی جریان پشت استوانه ساده15

شکل ‏1‑9: الگوی جریان پشت استوانه دارای نوار15

شکل ‏1‑10: تیغه‌های حلزونی17

شکل ‏1‑11: استفاده از تیغه حلزونی به منظور کنترل تولید گردابه17

شکل ‏1‑12: پارامترهای هندسی تیغه حلزونی ( DNV، 2010)18

شکل ‏1‑13: نمونه‌ای از تیغه‌های حلزونی با 3 تیغه (Allen et al., 2008)19

شکل ‏2‑1: مشخصه‌های نوسان استوانه در آزمایش تونل باد با 36/0 (Feng, 1986)20

شکل ‏2‑2: دامنه پاسخ استوانه. (▪) مشاهدات Khalak and Williamson (1997b) با 013/0 در آب و (◊) مشاهدات Feng (1986) با 36/0 در هوا. (Khalak and Williamson, 1997b)21

شکل ‏2‑3: دامنه پاسخ. (●) برای 0014/0؛ (○) برای 0032/0 (Govardhan and Williamson, 2000) و (●= نقطه قرمز) برای 00016/0 (Brankovic and Bearman, 2006). (Brankovic and Bearman, 2006)22

شکل ‏2‑4: دامنه بیشینه شاخه بالایی و پایینی در های متفاوت. (▪) دامنه بیشینه شاخه بالایی (Khalak andWilliamson, 1997a)؛ (∆) دامنه بیشینه شاخه پایینی (Khalak and Williamson, 1997a)؛ (○) دامنه بیشینه22

شکل ‏2‑5: فرکانس بی‌بعد شده بر اساس سرعت اصلاح‌شده در 013/0 (Khalak and Williamson, 1997a).23

شکل ‏2‑6: پدیده قفل شدگی مشاهده شده در نسبت جرم‌های متفاوت: (017/0)3/10 و (019/0 )6/20 (Khalak and Williamson, 1997a).24

شکل ‏2‑7: ضرایب نیروی پسایی و برآیی بر حسب سرعت اصلاح‌شده، برای (013/0) 1/10 (Khalak and Williamson, 1997b).25

شکل ‏2‑8: استوانه مایل در معرض جریان افقی و مؤلفه‌های عمود و در راستای محور استوانه سرعت جریان (Jain and Modarres-Sadeghi, 2014).26

شکل ‏2‑9: عدد استروهال عمود برای استوانه ثابت در زوایای تمایل متفاوت (Surry and surry, 1967).26

شکل ‏2‑10: مشاهده جریان در پشت استوانه‌ ثابت مایل در تونل باد (Rember, 1983).27

شکل ‏2‑11: دامنه حداکثر و r.m.sدامنه بر حسب سرعت اصلاح‌شده. در این تصویر با نمایش داده شده است (Lucor and Karniadakis, 2003).28

شکل ‏2‑12: ضریب نیروی پسایی (CD(mean)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده(Lucor and Karnadiakis, 2003).29

شکل ‏2‑13: ضریب نیروی برآیی (CL(r.m.s)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده(Lucor and Karnadiakis, 2003).30

شکل ‏2‑14: گردابه‌های پشت استوانه‌‌ای که در مخزن آب کشیده می‌شوند. (a) ، (b) و (c) (Thakur et al., 2004).31

شکل ‏2‑15: تأثیر زاویه تمایل بر: (a) عدد استروهال، (b) ضریب نیروی پسایی، (c) ضریب نیروی برآیی؛ (d)، (e) و (f) نسبت ضرایب بی‌بعد شده بعد از اعتبار IPبه مقدار واقعی آن‌ها. (Willden and Guerbi, 2010)32

شکل ‏2‑16: ترسیم دامنه بی‌بعد شده بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای 0(●) ، 20 (∆) و 45 () برای 0125/0 (Jain and Modarres-Sadeghi, 2012 بر اساس داده‌های Franzini et al., 2009).33

شکل ‏2‑17: ترسیم فرکانس بی‌بعد شده بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای 0(●) ، 20 (∆) و 45 ()برای 0125/0 (Jain and Modarres-Sadeghi, 2012 بر اساس داده‌های Franzini et al., 2009).34

شکل ‏2‑18: نقشه محدوده‌های تداخل دو استوانه (Zdarvkivich 1988)35

شکل ‏2‑19: دامنه پاسخ‌های عمود بر جهت جریان برای استوانه پایین‌دست در سرعت‌های اصلاح‌شده (Bearman, 2011)36

شکل ‏2‑20: اثر فاصله مرکز به مرکز و سرعت اصلاح‌شده بر دامنه ارتعاشات (Bearman, 2011)37

شکل ‏2‑21: اثر ناحیه سایه پایدار بر ارتعاشات عمود بر جهت جریان در استوانه‌های پشت‌هم (Bearman, 2011)37

شکل ‏2‑22: نحوه ایجاد نیروهای عرضی ناپایدار بر استوانه پایین‌دست برای سرعت‌های اصلاح‌شده بالاتر از تشدید (Assi et al., 2010).38

شکل ‏3‑1: حوضچه یدک آزمایشگاه مهندسی دریای دانشگاه شریف41

شکل ‏3‑2: سیستم تعیین و کنترل سرعت حوضچه یدک41

شکل ‏3‑3: تصویر شماتیک از لوله‌ی دارای تیغه‌ی حلزونی42

شکل ‏3‑4: نمونه‌های مورد آزمایش43

شکل ‏3‑6: نمایش زوایای مختلف تمایل. (الف) زاویه تمایل منفی . (ب) زاویه تمایل مثبت44

شکل ‏3‑7: سیستم ارتجاعی به همراه سیستم صلب فلزی در بالادست45

شکل ‏3‑8: نحوه قرارگیری کرنش‌سنج‌ها بر روی ورق‌های فنری45

شکل ‏3‑9: کرنش سنج نصب شده بر روی قسمت انتهای بالایی استوانه به منظور محاسبه نیروی سیال46

شکل ‏3‑10: دستگاه ثبت کرنش مورد استفاده (با تشکر از شرکت طازند)46

شکل ‏3‑11: قاب صلب جهت تعیین سختی و میرایی سیستم ارتجاعی47

شکل ‏3‑12: نمودار کرنش- نیرو جهت کالیبره نمودن کرنش‌سنج‌ها برای بارگذاری اول48

شکل ‏3‑13: نمودار کرنش- جابجایی جهت کالیبره نمودن کرنش‌سنج‌ها برای بارگذاری اول48

شکل ‏3‑14: نمودار نیرو- جابجایی جهت تعیین سختی سازه برای بارگذاری اول49

شکل ‏3‑15: نمودار تاریخچه زمانی ارتعاش آزاد یا جابجایی اولیه 10 سانتی‌متر50

شکل ‏3‑16: نمودار تاریخچه زمانی ارتعاش آزاد فرضی51

شکل ‏3‑17: تاریخچه زمانی ارتعاش آزاد استوانه ساده به همراه ورق انتهایی در آب52

شکل ‏3‑18: استفاده از تبدیل هیلبرت در تعیین دامنه جابجایی حداکثر55

شکل ‏3‑19: تاریخچه زمانی ارتعاشات استوانه BC00 در راستای عمود بر جریان و PSD متناظر با آن57

شکل ‏4‑1: نمودار دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D)در راستای عمود بر جریان بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه (BC00)60

شکل ‏4‑2: نمودار نسبت فرکانس (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده قائم (BC00)61

شکل ‏4‑3: نمودار دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده قائم (BC00) و استوانه دارای تیغه‌ی حلزونی قائم (HC00)62

شکل ‏4‑4: نمودار نسبت فرکانس (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده قائم (BC00) و استوانه دارای تیغه‌ی حلزونی قائم (HC00)62

شکل ‏4‑5: (الف) دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 20 (BC20). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 20 (BC20).64

شکل ‏4‑6: : (الف) دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 45 (BC45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زاویه تمایل 45 (BC45).65

شکل ‏4‑7: دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00)، 20 (BC20) و 45 (BC45)66

شکل ‏4‑8: فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00)، 20 (BC20) و 45 (BC45)66

شکل ‏4‑9: (الف) دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زا وای تمایل 0 (BC00) و 20 (BC20) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 20 (HC20). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00) و 20 (BC20) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 20 (HC20).68

شکل ‏4‑10: (الف) دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D)بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زا وای تمایل 0 (BC00) و 45 (BC45) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 45 (HC45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده برای استوانه ساده با زوایای تمایل 0 (BC00) و 45 (BC45) و استوانه با تیغه حلزونی با زاویه تمایل 45 (HC45).69

شکل ‏4‑11: (الف) دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه ساده با زا وای تمایل ○0 (BC00) ، ○20 (BC20) و ○45 (BC45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه ساده با زا وای تمایل ○0 (BC00) ، ○20 (BC20) و ○45 (BC45).70

شکل ‏4‑12: : (الف) دامنه‌ی بی بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه‌ی دارای تیغه‌ی حلزونی با زا وای تمایل 0 (BH00) ، 20 (BH20) و 45 (BH45). (ب) فرکانس نسبی (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده‌ی قائم برای استوانه ساده با زا وای تمایل 0 (BH00) ، 20 (BH20) و 45 (BH45).71

شکل ‏4‑13: دامنه بی‌بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌ی دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 20±72

شکل ‏4‑14: فرکانس نسبی نوسان (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌های دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 20±73

شکل ‏4‑15: دامنه بی‌بعد نوسان (A/D) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌ی دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 45±73

شکل ‏4‑16: فرکانس نسبی نوسان (f*) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده و استوانه‌ی دارای تیغه‌های حلزونی با زاویه تمایل 45±74

شکل ‏4‑17: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) برای استوانه ساده قائم (BC00)74

شکل ‏4‑18: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) را به ترتیب برای استوانه ساده با زاویه تمایل 20±75

شکل ‏4‑19: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده (U*) را به ترتیب برای استوانه ساده با زاویه تمایل 45±75

شکل ‏4‑20: ، ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده قائم () برای زاویه تمایل 0 (BC00)، زاویه تمایل 20 (BC20) و زاویه تمایل 45 (BC45)76

شکل ‏4‑21: ضریب نیروی برآیی (CL(RMS)) بر حسب سرعت اصلاح‌شده قائم () برای استوانه ساده با زاویه 20 درجه (BC20) و استوانه حلزونی با زاویه 20 درجه (HC20)76

شکل ‏4‑22: اختلاف فاز بین نیرو و جابجایی برای سرعت‌های اصلاح‌شده مختلف در استوانه ساده قائم79

شکل ‏4‑23: ترسم تبدیل هیلبرت (صفحه فاز) تاریخچه زمانی نوسان برای سه شاخه اصلی82

شکل ‏5‑1: پاسخ استوانه ساده منفرد (TBC00)86

شکل ‏5‑2: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D2 برای حالت بالادست (TBC00-2D-F) و پایین‌دست (TBC00-2D-R)87

شکل ‏5‑3: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D3 برای حالت بالادست (TBC00-3D-F) و پایین‌دست (TBC00-3D-R)88

شکل ‏5‑4: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D4 برای حالت بالادست (TBC00-6D-F) و پایین‌دست (TBC00-6D-R)89

شکل ‏5‑5: پاسخ استوانه‌های قائم پشت‌هم با فاصله D6 برای حالت بالادست (TBC00-6D-F) و پایین‌دست (TBC00-6D-R)90

شکل ‏5‑6: (الف) زاویه تمایل منفی (F). (ب) زاویه تمایل مثبت(R)91

شکل ‏5‑7: پاسخ استوانه‌ی 20 درجه تکی برای حالت بالادست (TBC20-F) و پایین‌دست (TBC20-R)92

شکل ‏5‑8: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D2 برای حالت بالادست (TBC20-2D-F) و پایین‌دست (TBC20-2D-R)93

شکل ‏5‑9: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D3 برای حالت بالادست (TBC20-3D-F) و پایین‌دست (TBC20-3D-R)94

شکل ‏5‑10: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D4 برای حالت بالادست (TBC20-4D-F) و پایین‌دست (TBC20-4D-R)95

شکل ‏5‑11: پاسخ استوانه‌های 20 پشت‌هم با فاصله D6 برای حالت بالادست (TBC20-6D-F) و پایین‌دست (TBC20-6D-R)96

شکل ‏5‑12: پاسخ استوانه‌ی 45 درجه تکی برای حالت بالادست (TB45-F) و پایین‌دست (TBC45-R)98

شکل ‏5‑13: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D2 برای حالت بالادست (TBC45-2D-F) و پایین‌دست (TBC45-2D-R)99

شکل ‏5‑14: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D3 برای حالت بالادست (TBC45-3D-F) و پایین‌دست (TBC45-3D-R)100

شکل ‏5‑15: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D4 برای حالت بالادست (TBC45-4D-F) و پایین‌دست (TBC45-4D-R)101

شکل ‏5‑16: پاسخ استوانه‌های 45 پشت‌هم با فاصله D6 برای حالت بالادست (TBC45-6D-F) و پایین‌دست (TBC45-6D-R)102

 

فهرست علائم و نشانه‌ها

عنوان علامت اختصاري

نسبت ميرايي

نسبت دامنه

نسبت جرمی

نسبت فرکانس

فرکانس طبیعی

عدد رینولدز

عدد استروهال

سرعت شروع تحریک

سرعت اصلاح‌شده

سرعت اصلاح‌شده قائم

سرعت اصلاح‌شده بحرانی

ضریب نیروی برآ

ضریب نیروی پسایی

ضریب جرم اضافه بالقوه

ضریب جرم اضافه موثر

زاویه فاز

زاویه تمایل

1-1- مقدمه

مطالعه و بررسی نوسانات ناشی از گردابه همواره موضوع جذاب و بحث بر انگیزی بین متخصصان علم مکانیک سیالات و صنایع مرتبط با آن از جمله صنعت فراساحل بوده است. با توجه به مخرب بودن این ارتعاشات تحقیقاتی پیرامون کاهش اثر این گونه نوسانات انجام شده است لذا مطالعه تأثیر ادوات کاهنده‌ی ارتعاش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خرابی در سازه‌های دریایی ضروری می‌باشد.

1-2- هدف از این تحقیق

با توجه به افزایش روزافزون تقاضای فرآورده‌های هیدروکربنی و رو به پایان بودن منابع موجود در مناطق قاره‌ای و اقیانوسی کم عمق اکتشافات نفت و گاز به ناچار به مناطق عمیق‌تر کشیده شده است. سازه‌های دریایی از جمله رایزرهای بلند، خطوط مهار نیمه مستغرق‌ها و غیره تحت تأثیر نوسانات ناشی از عبور جریان سیال قرار دارند (Wu et al., 2012).

در کشورمان، ایران، منابع سرشار از انرژی فسیلی در دریای مازندران، حوزه‌ی نفتی خزر و دریای عمان وجود دارد ولی مسئله آن است که عمق آب در دریای مازندران و عمان حدوداً به 1000 متر می‌رسد بنابراین تجهیزات مهندسی به ناچار وارد آب‌های عمیق می‌شوند. با ورود تجهیزات مهندسی به آب‌های عمیق یکی از مشکلات نوسانات ناشی از تولید گردابه است که مشکلاتی همچون ارتعاشات زیاد سازه و در پی آن خستگی در اتصالات را موجب می‌شود. در تحقیق حاضر مطالعات آزمایشگاهی انجام‌شده در مورد نوسانات ناشی از تولید گردابه در اعضا قائم و مایل؛ و همچنین در پایان پیشنهاد‌هایی را برای محققین آینده برای تحقیق به منظور شناخت بهتر این پدیده ارائه شده است.

1-3- ساختار تحقیق

این مجلد مشتمل بر شش فصل است. فصل دوم این مجلد مفاهیم پایه تشکیل گردابه و نحوه عملکرد ادوات کاهنده ارتعاش را ارائه می‌دهد. فصل سوم مطالعات قبلی انجام شده پیرامون استوانه‌های قائم، مایل و پشت‌هم ارائه می‌شود.

فصل چهارم به تنظيمات مدل آزمایشگاهی تحقیق حاضر اختصاص داده شده است. مشخصات نمونه‏هاي ‏‏آزمایشگاهی، حوضچه یدک، سیستم ارتجاعي مورد استفاده و نحوه محاسبه دامنه و فرکانس نوسان از موارد مورد بحث در این فصل مي‏‏باشد.

فصل پنجم از این مجلد نیز به ارائه نتايج اندازه‏گيري‏هاي تجربي انجام گرفته بر روي استوانه‏هاي ساده و دارای تیغه‌ی حلزونی منفرد پرداخته است. ارائه نمودارهای جابجایی- سرعت اصلاح‌شده، نسبت فرکانس- سرعت اصلاح‌شده و محاسبه نیروهای وارد بر استوانه‏‌ها و مقایسه و بحث و بررسی آن‌ها از موارد مورد بررسی در این فصل مي‏‏باشد.

فصل ششم از این مجلد به ارائه نتايج اندازه‏گيري‏هاي تجربي انجام گرفته بر روي استوانه‏هاي قائم و مایل ساده پشت‌هم پرداخته است. ارائه نمودارهای جابجایی- سرعت اصلاح‌شده، نسبت فرکانس- سرعت اصلاح‌شده و محاسبه نیروهای وارد بر استوانه‏‌ها و مقایسه و بحث و بررسی آن‌ها از موارد مورد بررسی در این فصل مي‏‏باشد.

در فصل هفتم و پایانی نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده اختصاص داده شده است. 


 

  انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1059

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)