تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 149
 • بازدید دیروز : 271
 • بازدید کل : 858512

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل


مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل

چکیده

هوا مهمترین عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می­رود و آلودگی آن تندرستی و سلامتی انسان­ها را به خطر می­اندازد. آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی به شمار می‌رود که به خودی خود می‌تواند زمینه ساز بسیاری از خطرهای زیست محیطی دیگر باشد. عوامل ایجاد آلودگی هوا زیاد هستند و یکی از مهمترین آنها وسایل نقلیه هستند که در زندگی ماشینی امروز به شدت مورد نیازند. لذا در طراحی، تولید و استفاده از آنها باید طوري عمل شود که حداقل آلایندگی براي محیط زیست ایجاد گردد. در این پژوهش با استفاده از نمونه­گیري تصادفی سیستماتیک داده­های 1622 خودرو مراجعه کننده به مرکز معاینه فنی در مدت 5 ماه، آلاینده­های خروجی از اگزوز (CO, CO2, HC,O2) خودروهای سبک مورد بررسی قرار گرفت.اندازه­گیری پارامترهای خروجی از اگزوز بوسیله دستگاهSAGEMGAS TESTER(دستگاه سنجش آلودگی وسایل نقلیه بنزینی) اندازه­گیری شد.خودروهایی را انتخاب کردیم که دارای فراوانی بیشتری بودند که عبارتند از: پراید، پژو GLX ، پژو206 ، سمند، پارس، پیکان، وانت پیکان، زامیاد، L90 ،ROA. تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار كامپيوتري SPSS و براي ترسيم نمودارها از نرم‌افزار Microsoft Excel 2007 استفاده شد. در سطح توصيفي از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری و در سطح استنباطي نيز براي آزمون فرضيات از آزمون‌هاي ضريب همبستگي پيرسون، تي تک نمونه­ای، استفاده شد. نتایج نشان دادکه میانگین میزان آلاینده­های ( CO, CO2, HC,O2) در خودروهای شرکت ایران خودرو به ترتیب 91/1 درصد حجمی، ppm302، 65/12 درصد حجمی، 8/1 درصد حجمی و در خودروهای شرکت سایپا 51/1درصد حجمی، ppm232، 24/13درصد حجمی، 31/1درصد حجمی بوده است. نتیجه بررسی­ها نشان داد که رابطه معنی­داری بین میزان آلاینده­های تولیدی با سال ساخت خودرو، نوع موتور، نوع سوخت و شرکت وجود داشت. خودروهای ساخت شرکت سایپا بر اساس نتایج بدست آمده از نظر تولید آلاینده­های HC ،COو O2دروضعیتمطلوب­تری نسبت به خودروهای شرکت ایران خودرو قرار دارد. ولی خودروهای شرکت ایران خودرو از نظر تولید آلاینده CO2در وضعیت مناسب­تری قرار دارد.

کلمات کلیدی: آلودگی هوا، آلاینده خروجی از اگزوز، شیراز، وسایل نقلیه موتوری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات.. 1

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله2

1-3-ضرورت مسئله9

1-4-اهداف9

1-5-فرضیات پژوهشی9

فصل دوم پیشینه تحقیق11

2-1-مقدمه10

2-2 –پژوهش­های داخلی12

2-3- پژوهش­های خارجی16

فصل سوم مواد و روش21

3-1- مقدمه22

3-2- معرفی منطقه مورد مطالعه22

3-3- روش تحقيق23

3-4- جامعه‌ی آماري24

3-5- تعیین حجم نمونه و شيوه­ی نمونه‌گيري24

3-6- ابزار اندازه گیری25

3-7- تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌‌ها26

3-7-1- آزمون تی تک نمونه­ای26

3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون26

فصل چهارم یافته­ها27

4-1- مقدمه28

4-2- یافته های توصیفی28

4-3- وضعیت میزان خروجی آلاینده ها در خودروهای مختلف39

4-4- یافته های استنباطی65

4-4-1- یافته مربوط به آزمون همبستگی پیرسون65

4-4-2- یافته مربوط به آزمون تي مستقل68

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری74

5-1- مقدمه75

5-2- بحث و نتیجه گیری75

5-3- پیشنهادات برای کارهای آینده80

منابع83

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 4-1: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع کمپانی32

شکل 4-2: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب داخلی و وارداتی34

شکل 4-3: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع موتور35

شکل 4-4: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع سوخت36

شکل 4-5: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع گاز37

شکل 4-6: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب یورو38

شکل 4-7 میزانCO خروجی از اگزوز خودروهای کمپانی سایپا در فاصله سال‌های 1383 تا
138939

شکل 4-8 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پراید در فاصله سال‌های 1383 تا 138940

شکل 4-9 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در فاصله سال‌های 1383 تا 138940

شکل 4-10 میزان CO خروجی از اگزوز خودروهای کمپانی ایران خودرو در فاصله سال‌های1383 تا 138941

شکل 4-11 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پژو 206 در فاصله سال‌های 1383 تا 138942

شکل 4-12 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در فاصله سال‌های 1383 تا 138942

شکل 4-13 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پارس در فاصله سال‌های 1383 تا 138943

شکل 4-14 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو سمند در فاصله سال‌های 1383 تا 138944

شکل 4-15 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو پیکان در فاصله سال‌های 1376 تا 138344

شکل 4-16 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در فاصله سال‌های 1383 تا 138945

شکل 4-17 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو ال90 در فاصله سال‌های 1386 تا 138946

شکل 4-18 میزان CO خروجی از اگزوز خودرو روآ در فاصله سال‌های 1385 تا 138946

شکل 4-19 میزان COخروجی از اگزوز خودروهای دو کمپانی ایران خودرو و سایپا در فاصله سال‌های 1383تا 138947

شکل 4-20 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سایپا در فاصله سال‌های 1383 تا 1389..................................... 48

شکل 4-21 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پراید در فاصله سال‌های 1383 تا 138948

شکل 4-22 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در فاصله سال‌های 1383 تا 1389..................................... 49

شکل 4-23 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای کمپانی ایران خودرو در فاصله سال‌های 1383 تا138950

شکل 4-24 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو 206 در فاصله سال‌های 1383 تا 1389......................................... 50

شکل 4-25 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در فاصله سال‌های 1383 تا 138951

شکل 4-26 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پارس در فاصله سال‌های 1383 تا 138952

شکل 4-27 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو سمند در فاصله سال‌های 1383 تا 138952

شکل 4-28 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو پیکان در فاصله سال‌های 1376 تا 138353

شکل 4-29 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در فاصله سال‌های 1383 تا 138954

شکل 4-30 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو ال90 در فاصله سال‌های 1386 تا 138954

شکل 4-31 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودرو روآ در فاصله سال‌های 1385 تا 138955

شکل 4-32 میزان CO2 خروجی از اگزوز خودروهای دو کمپانی ایران خودرو و سایپا در فاصله سال‌های 1383 تا 138956

شکل 4-33 میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای کمپانی سایپا در فاصله سال‌های 1383تا 1389............................... 56

شکل 4-34 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پراید در فاصله سال‌های 1383 تا 138957

شکل 4-35 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو زامیاد در فاصله سال‌های 1383 تا 138958

شکل 4-36 میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای کمپانی ایران خودرو در فاصله سال‌های 1383تا 138958

شکل 4-37 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو 206 در فاصله سال‌های 1383 تا 138959

شکل 4-38 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پژو GLX در فاصله سال‌های 1383 تا 138960

شکل 4-39 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پارس در فاصله سال‌های 1383 تا 138960

شکل 4-40 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو سمند در فاصله سال‌های 1383 تا 1389......................................... 61

شکل 4-41 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو پیکان در فاصله سال‌های 1376 تا 138362

شکل 4-42 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو وانت پیکان در فاصله سال‌های 1383 تا 1389.............................. 62

شکل 4-43 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو ال90 در فاصله سال‌های 1386 تا 138963

شکل 4-44 میزان HC خروجی از اگزوز خودرو روآ در فاصله سال‌های 1385 تا 138964

شکل 4-45 میزان HC خروجی از اگزوز خودروهای دو کمپانی ایران خودرو و سایپا در فاصله سال‌های 1383تا 138964

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب مدل خودرو31

جدول 4-2: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع کمپانی32

جدول 4-3: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب سال33

جدول 4-4: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب داخلی و وارداتی34

جدول 4-5: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع موتور35

جدول 4-6: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع سوخت36

جدول 4-7: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب نوع گاز37

جدول 4-8: توزیع فراوانی خودروهای مورد بررسی بر حسب یورو38

جدول 4-9 خروجی ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه سال ساخت خودروبا CO65

جدول 4-10 خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه سال ساخت خودروبا CO266

جدول 4-11 خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه سال ساخت خودروبا HC66

جدول 4-12 خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه سال ساخت خودروبا O267

جدول 4-13 خروجي ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون رابطه سال ساخت خودروبا LANDA67

جدول 4-14 خروجي آزمون تي براي مقايسه ميزان آلایندگی در خودروهای تولیدی شرکت‌های ایران خورو و سایپا68

جدول 4-15 خروجي آزمون تي براي مقايسه ميزان آلایندگی در خودروهای بنزین سوز و گاز سوز
70

جدول 4-16 خروجي آزمون تي براي مقايسه ميزان آلایندگی در خودروهای انژکتور و کاربراتور72


فصل اول
کلیات

-1- مقدمه

هوا مهمترین عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می­رود و آلودگی آن تندرستی و سلامتی انسان­ها را به خطر می­اندازد. آلودگی هوا یکی از مشکلات قرن حاضر است که اکثر شهرهای بزرگ جهان با این پدیده رو به رو هستند. در واقع یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی به شمار می‌رود که به خودی خود می‌تواند زمینه­ساز بسیاری از خطرهای زیست محیطی دیگر باشد (خزاعی و همکاران، 1391). گسترش بی­رویه شهرها و شهرنشینی و نیز رشد بخش صنعت به خصوص در مجاورت شهرهای بزرگ و پرجمعیت و ترکیب آن­ها با مجموعه عوامل طبیعی و اقلیمی نه تنها باعث افزایش آلودگی هوای شهرها شده، بلکه تغییراتی را در اقلیم جهانی به وجود آورده که در سال­های اخیر به شدت مورد توجه محققان و برنامه­ریزان قرار گرفته است. عوامل ایجاد آلودگی هوا زیاد هستند و یکی از مهمترین آنها وسایل نقلیه هستند که در زندگی ماشینی امروز به شدت مورد نیازند. لذا در طراحی، تولید و استفاده از آنها باید طوري عمل شود که حداقل آلایندگی براي محیط زیست ایجاد گردد. امروزه سعی سازندگان خودرو بر تولید خودروهایی با کمترین میزان آلایندگی است (صالحی تینونی و همکاران، 1391). پژوهش حاضر در 5 فصل (کلیات، سوابق پژوهش، نتایج یافته­ها و بحث و نتیجه­گیری) به بررسی می­پردازد.

1-2- بیان مسئله

به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی یکی از معظلات زیست محیطی دنیای امروز وسایل نقلیه هستند. بنابراین کیفیت این وسایل در دنیای امروز از جهت کاهش آلایندگی بسیار مهم و ضروری است. هوا نیز مانند سایر منابع محیط زیست دارای ظرفیت محدود است و تحمل تخلیه مواد زائد و سمی مختلف را در حدی که امروزه بشر به آن تحمیل کرده است ندارد.

تغییر در ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی عناصر تشکیل دهنده هوا، آلودگی هوا اطلاق می­شود که می­تواند منبع طبیعی و یا مصنوعی داشته باشد (نصرالهی و غفاری، 1389).شماري از آلاینده­هاي جو آلاینده­هاي اولیه به شمار می­روند زیرا مستقیماً از دودکش­ها، اگزوزها و غیره وارد جو می­شوند. دسته دیگر که آلاینده­هاي ثانویه نام دارند از ترکیب و بر هم کنش شیمیایی یک آلاینده اولیه با بعضی از اجزا هوا از قبیل بخار آب و یا... آلاینده­هاي دیگر ایجاد می شوند (ویکتوریا عزتیان و سادات هاشمی نسب، 1392).

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی متأسفانه ایران از رتبه هشتمین کشور جهان از نظر آلودگی هوا به رتبه سوم رسیده است. مكانيسم­هاي اثرات آلودگي هوا بر سلامتي انسان پيچيده است، پژوهش­هاي اپيدميولوژيك نشان داده كه ارتباط منسجمي بين آلودگي هوا، سرطان ریه (پوپ[1] و همکاران، 2002.، نیبرگ[2] و همکاران، 2000.، چن[3]و همکاران، 2007.، سان[4] و همکاران، 2006.، بورجو[5] و همکاران، 2006) حملات قلبی عروقی (پیترز[6] و همکاران، 2004.، تونی[7] همکاران، 2007.، میلر[8] و همکاران، 2007.، آیونانو پان[9]، 2004،. بورنت و کریسکی[10] 1994.،جرت[11] و همکاران، 2005) مشکلات تنفسی در کودکان (گایودرمن[12] و همکاران، 2007.، مورگنسترن[13] و همکارن،2007.، هیوآنگ و لاندن[14]، 2012) وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود سه چهارم از آلودگي هواي شهرهاي بزرگ ناشي از تردد خودروهايي است كه در حال حاضر با اعمال سهميه بندي حدود 60 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف می­کنند. براساس آمارهاي موجود بيش از ۴۰ درصد خودروهاي كشور ما عمر بالاي بيست سال دارند. ميانگين سني بالا به همراه تكنولوژي پايين بكار گرفته شده در خودروهای ساخت داخل سبب شده است تا ميانگين مصرف سوخت خودروها در ايران برابر ۱۵ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر باشد در حالي كه متوسط مصرف سوخت خودروها در دنيا كمتر از ۷ ليتر براي ۱۰۰ كيلومتر می‌باشد. نتیجه اين مصرف بالا به دلیل احتراق ناقص و تنظيم نبودن موتور بيشتر خودروهاي در حال تردد بنزيني، هیدروکربن‌های نسوخته و منواكسيدكربن می‌باشد كه پارامترهاي مهم آلاينده هوا محسوب می‌شوند (سیاوش رضازاده، ۱۳۸۷).

گازهای خروجی از خودروها شامل طیف وسیعی از مواد سمی، شامل: کربن منواکسید، نیتروژن دی­ اکسید، دی اکسید سولفور، بوتادین، بنزن، فرمالدهید، هیدروکربن‌های چند حلقه­ای، سرب و ذرات ریز معلق است. اين گازها فقط به صرف حضور مشكل ايجاد نمی‌کنند بلكه غلظت‌های بسيار زياد آن‌ها كه به علت فعالیت‌های انسان اتفاق مي­افتند، مشكل جدي براي سلامت انسان هستند (خوش اخلاق و حسن شاهی، ۱۳۸۱.، صادقیان و فضیلی، 1385).

منواکسیدکربن گازي است بي­رنگ و بی­بو كه عملاًحاصل احتراق ناقص سوخت­های فسیلی است که به جایدی­اکسیدکربن تشکیل می­شود و در اثر یکی از این کاستی­ها است :اکسیژن ناکافی و دمای پایین شعله،زمان ماند گاز مخلوط هوا و سوخت در دمای بالا و اغتشاش درون اتاقک احتراق.توجه به این نکته ضروری است که وسایل نقلیه موتوری بزرگترین سهم را در تولید این آلاینده به خود اختصاص می­دهند. میزان منواکسیدکربن با افزایش تعداد وسایل نقلیه در مناطق مختلف شهر افزایش می­یابد. مقدار تولید منواکسیدکربن در جهان توسط سازمان بهداشت جهانی به طور تقریبی معادل 2600 میلیون تن در سال برآورد گردیده است که 60 درصد از این مقدار توسط فعالیت­های انسانی تولید می­شود (صالحی تینونی و همکاران، 1391).

دی اکسید­کربن گازی بی­رنگ و بی­بو می­باشد. دی­اکسیدکربن با اثر گلخانه­ای طبیعی مانع از سرد شدن زمین می­شود. البته غلظت­های بالای دی­اکسیدکربن در جو، که از سوخت­های فسیلی حاصل می­شود به عنوان آلاینده جوی به شمار می­رود.

اصلی­ترین ماده شیمیایی موجود در بنزین و سایر فراورده­های نفتی را هیدروکربن­ها تشکیل می­دهند. افزایش میزان ابتلا به سرطان ریه در نواحی شهری به هیدروکربن­های چند هسته­ای خارج شده از اگزوز اتومبیل­ها نسبت داده شده است. تولید هیدروکربن­هاي نسوخته یا ناقص سوخته، در نتیجه­ي کافی نبودن هواي احتراق است (علیزاده، 1380).

سه منبع اصلی آلودگی عبارتند از: مخزن سوخت و کاربراتور، محفظه لنگ‌ها و اگزوز (فیروزگان، 1387). به طورکلی 85% آلودگی هوا از لوله اگزوز و محل اتصال میل لنگ می­باشد.60% هیدروکربن از لوله اگزوز خارج می­شود. تقریبا 25% هیدروکربن­ها از محل اتصال میل لنگ به بیرون نشت می­کند (دهقانی، 1384). هرخودرو به متوسط در سال kg5000 مواد آلوده کننده جوی تولید می­کند یعنی بازاء مصرف حدود 2000 لیتر بنزین در سالkg4820گاز CO2[15]،kg186.6گازCO[16]، kg28 گازHC[17] ،kg26.5 گاز NOx[18] وارد جو زمین می­شود (عجب شيرچي و عليزاده، 1384).

کاتالیست کنورتور قطعه­ای متخلل و به شکل استوانه که بین موتور و انباری اگزوز خودرو نصب می­شود. میزان هیدروکربن را 97 درصد و انواع اکسدکربن را 96 درصد کاهش می­دهد. خودرویی که کاتالیست دارد 03/0درصد آلودگی تولید می­کند. مبدل کاتالیستی تاریخ مصرف دارد و بعد از سه الی چهار سال از کار می­افتد و باید تعویض شود (خان فکر و همکاران، 1388)

امروزه سعی سازندگان خودرو بر تولید خودروهایی با کمترین میزان آلایندگی است. اما فقط با طراحی خوب، کاهش آلاینده­ها تضمین نمی­شود. بلکه باید خودروها در زمان استفاده به صورت دوره­اي تست و عملکرد سیستم­هاي سوخت، احتراق و کنترل کننده­هاي آلایندگی بررسی شوند تا در صورت بروز عیب هر چه زودتر نسبت به رفع عیوب اقدام گردد. این کار بر عهده مراکز معاینه فنی خودروها گذاشته شده تا آلایندگی خودروها در حین استفاده به حداقل برسد (صالحی تینونی و همکاران، 1389).

ایران در سال ۱۳۸۴ در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، جدول زمانی استاندارد حد مجاز آلایندگی انواع خودروهای بنزینی، گازويیلی و دوگانه­سوز ساخت داخل و وارداتی و موتورسیکلت­ها را تعیین کرده است. بر این اساس، استاندارد حد مجاز آلایندگی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین در سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ یورو ۲ بوده است. اما طی سال­های ۱۳۹۱، 1392 این خودروها باید استاندارد یورو 4 را کسب می­کردند. استانداردهای آلایندگی اروپا میزان بیشینه مجاز را برای انتشار گازهای آلاینده خودروهایی که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می­شوند، تعریف می­کند. این استاندارد، انتشار اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن­ها، منواکسیدکربن و ذرات معلق را در بردارد. میزان آلاینده­های NO و HC خودروهای بنزینی در استاندارد یورو ۲ به صورت جمع این دو آلاینده ذکر شده که در استاندارد یورو ۴ این مقادیر جداگانه اعلام می­شود. خودروهای بنزین سوز در هر دو استاندارد از اندازه گیری آلاینده ذرات معلق [19]PM معاف هستند.

در این استاندارد حدود مجاز بر اساس میزان آلودگی خروجی به تفکیک آلاینده (بر حسب گرم) بر مسافت (بر حسب کیلومتر) و بر اساس گروه خودرو و نوع سوخت مصرفی بیان می­شود (g/km) (سلیمانی و توکلی، ۱۳۹۱). استاندارد یورو 2 بر اساس سال اجرای آن 1996 در اتحادیه اروپا به استاندارد EC96 نیز مشهور است. در استاندارد یورو 2 میزانCO = 2.2 , NO + HC =0.5 گرم بر کیلومتر است.

گروه صنعتی ایران خودرو بزرگ‌ترین شرکت خودرو سازی ایران و خاورمیانه‌است که به طور متوسط ۵۰ درصد تولید خودرو ایران را به طور دائم به خود اختصاص داده‌است. این شرکت مهم‌ترین شرکت خودروسازی ایرانی است، که انواع خودروهای سبک و سنگین را با همکاری شرکای خارجی یا به تنهایی مونتاژ می‌کند. ایران خودرو سالانه حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌نماید. و شرکت سایپا پس از ایران خودرو با ۴۵درصدبه‌عنوان دومین خودروساز ایران، شناخته شد. در سال ۱۳۹۱ با تولید شمار ۴۷۷٫۸۹۰ دستگاه اتومبیل، معادل ۴۲درصد از سهم بازار خودروی ایران را به خود اختصاص داد.

1-3-ضرورت مسئله

شهر شيراز از جمله شهرهاي پرجمعيت است که دچار آلودگي هواست. به لحاظ شرايط جغرافياييويژه (محصور بودن در ميان كوه­ها) و رشد به نسبت بالاي جمعيت و همچنين تعداد و گوناگوني رو به افزايش آلاینده‌ها، به نظر می‌رسد كه مشكل آلودگي در طول زمان روند صعودي و قابلیت پيشگيري كمتری را به خود بگيرد (واثقی و همکاران، 1387). با توجه به مشکلات روزافزون آلودگی هوا و عواقب زیست محیطی آن به دلیل عدم رعایت استانداردها در ساخت خودروها و سوخت مصرفی آن­ها، به‌ کارگیری و استفاده از استانداردهای نوین دنیا، جهت جایگزینی با استانداردهای قدیمی الزامی می­باشد. از این رو پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی آلاینده­های خروجی از اگزوز (,O2 CO, CO2, HC) خودروهای سبک بپردازد.

1-4-اهداف

در این پروژه اهداف زیر دنبال می­گردد:

- بررسی میزان آلایندگی خودروهای داخلی

- مقایسه میزان آلایندگی خودروها بر اساس سال تولید آن­ها

- مقایسه میزان آلایندگی خودروها بر اساس نوع کمپانی آن­ها

- مقایسه و بررسی میزان آلایندگی خودروها از نظر نوع سیستم سوخت رسانی

[1]Pope

[2] Nyberg

[3]Chen

[4]Sun

[5]Burrego

[6] Peters

[7]Tonne

[8]Miller

[9]Aunnan and Pan

[10]Burnett and Krewski

[11]Jerret

[12]Gauderman

[13] Morgenstern

[14]Huang and London

[15] Carbon dioxide

[16] Carbon monoxide

[17]Hydrocarbon

[18]Nitrogen oxide

[19] Particulate matter 


 

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1796

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)