تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 163
 • بازدید دیروز : 271
 • بازدید کل : 858526

تاثیر پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بر عملکرد رله دیستانس


تاثیر پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بر عملکرد رله دیستانس

تاثیر پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بر عملکرد رله دیستانس

تاثیر پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بر عملکرد رله دیستانس

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه. 2

1-1بیان مسئله وعلل بررسی.. 3

1-2 اهداف پایان نامه. 4

1-2-1 مدل‌سازی دقیق خط انتقال، قوس بازگشتی و رله دیستانس.... 5

1-2-2 بررسی و تحلیل اثر پدیده قوس بازگشتی بر عملکرد رله دیستانس.... 5

فصل دوم: ارزیابی مدل خط انتقال هوایی، بررسی عملکرد رله دیستانس(مروری بر کارهای انجام شده). 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 اجزاء مدل خط انتقال هوایی.. 10

2-2-1 مدل خط انتقال. 10

2-2-1-1 مدل‌های فرکانس ثابت... 10

2-2-1-2 مدل‌های با پارامترهای وابسته به فرکانس و ماتریس انتقال ثابت... 10

2-2-1-3 مدل‌های با پارامترها و ماتریس انتقال وابسته به فرکانس.... 10

2-2-1-4 مدل‌های با پارامترهای وابسته به فرکانس در حوزه فاز. 10

2-2-2 مدل دکل خط انتقال. 11

2-2-2-1 مدل چندساختاری.. 11

2-2-2-2 مدل ساده شده چند ساختاری.. 13

2-2-2-3 مدل ساده خط گسترده13

2-2-3 مدل زنجیره مقره و مکانیسم شکست الکتریکی.. 14

2-2-3-1 مدل ولتاژ بحرانی.. 15

2-2-3-2 مدل روش پیشرویی لیدر. 15

2-2-4 مدل موج صاعقه. 17

2-3 قوس خطا21

2-3-1 ضربه صاعقه به عنوان منبع قوس.... 21

2-3-2 مدل قوس خطا23

2-4 حفاظت دیستانس.... 26

2-4-1 اساس عملکرد حفاظت ديستانس.... 28

2-4-2مشخصه‌هاي حفاظت ديستانس.... 29

2-4-2-1 مشخصه مهو. 30

2-4-2-2 مشخصه چندضلعی.. 31

2-4-3 تعاریف.... 33

2-4-3-1 زمان پاك شدن خطا33

2-4-3-2 زمان عملكرد رله. 33

2-4-3-3 زمان عملكرد رله‌هاي تريپ و كمكي.. 33

2-4-3-4 زمان بازشدن كليد قدرت... 33

2-4-3-5 حفاظت اصلي.. 33

2-4-3-6 حفاظت پشتيبان. 33

2-4-3-7 محدوده حفاظتي.. 33

2-4-3-8 قابليت اطمينان. 33

2-4-3-9 حساسيت34

2-4-3-10 قدرت تشخیص..... 34

2-4-4 تنظیمات حفاظت دیستانس.... 35

2-4-4-1 دیاگرام امپدانس (R-X)37

2-4-4-2 اصل اندازه‌گیری امپدانس.... 38

2-4-5 بررسی خطای فاز به فاز. 40

2-4-6 بررسی خطای فاز به زمین.. 42

2-4-7 مشکلات استفاده از رله دیستانس.... 48

فصل سوم : مدل‍سازی ریاضی جهت بررسی اثر قوس بازگشتیبر عملکرد رله دیستانس... 49

3-1 مقدمه. 50

3-2 شبکه انتقال مورد مطالعه. 50

3-2-1 جنس و آرایش هادی‌ها51

3-2-2 دکل خط انتقال. 52

3-2-3 مقاومت پای دکل.. 53

3-2-4 زنجیره مقره53

3-2-5 منبع جریان صاعقه. 53

3-3 مدل قوس خطا55

3-3-1 شبیه‌سازی آزمایشی مدار معادل و تجزیه و تحلیل قوس خطا 20 کیلو ولت... 57

3-4 مدل رله حفاظت دیستانس.... 64

3-4-1 ساختار عمومی.. 64

3-4-2 بلوک امپدانس ZPG. 67

3-4-3 دستگاه تشخیص ناحیه. 69

3-4-4 اعتبار سنجی رله دیستانس با مشخصه چندضلعی.. 73

فصل چهارم : شبیه‌سازی اثر قوس بازگشتی بر عملکرد رله دیستانس... 78

4-1 مقدمه. 79

4-2 مطالعه و مدل‌سازی شبکه با در نظر گرفتن اثر اصابت صاعقه با دامنه جریان‌های مختلف.... 79

4-3 اصابت صاعقه با دامنه جریان مختلف.... 81

4-3-1 ضربه صاعقه با دامنه جریان 10 کیلوآمپری.. 81

4-3-1-1 بررسی شکست عایقی (قوس بازگشتی) در دو سر مقره با دامنه جریان 10 کیلوآمپری.. 81

4-3-2 ضربه صاعقه با دامنه جریان 36 کیلوآمپری.. 82

4-3-2-1 بررسی شکست عایقی (قوس بازگشتی) در دو سر مقره با دامنه جریان 36 کیلوآمپری.82

4-3-2-2 عملکرد رله دیستانس با کد انسی 21-21N با مشخصه چندضلعی در محل باس A و B برای حفاظت از خط انتقال 82

4-3-3 ضربه صاعقه با دامنه جریان 40 کیلوآمپری.. 85

4-3-3-1 بررسی خطا (قوس بازگشتی) در دو سر زنجیر مقره با دامنه جریان 40 کیلوآمپری.. 85

4-3-3-2 عملکرد رله دیستانس در محل باس A و B برای حفاظت از خط انتقال. 87

4-3-4 ضربه صاعقه با دامنه جریان 100 کیلوآمپری.. 90

4-3-4-1 بررسی خطا (قوس بازگشتی) در دو سر زنجیر مقره با دامنه جریان 100 کیلوآمپری.. 90

4-3-4-2 عملکرد رله دیستانس در محل باس A و B برای حفاظت از خط انتقال. 91

4-4 نتایج شبیه‌سازی شبکه با در نظر گرفتن پدیده قوس بازگشتی.. 94

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 96

5-1 نتیجه‌گیری.. 97

5-2 پیشنهادات... 98

مراجع. 99

پیوست: اطلاعات سیستم قدرت مورد استفاده103

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (1-1) : نمودار تفکیک قطعی‌های خودکار خطوط سالانه بر حسب عوامل.. 4

شکل (2-1) : خط انتقال هوایی به عنوان قسمتی از سیستم قدرت... 7

شکل (2-2) : حفاظت اصلی و پشتیبان در خطوط انتقال. 9

شکل (2-3) : مدل دکل چند ساختاری.. 12

شکل (2-4) : مدل دکل ساده شده چند ساختاری.. 13

شکل (2-5) : مدل زنجیر مقره و قوس بازگشتی.. 14

شکل (2-6) : مدل ولتاژ بحرانی مکانیزم شکست الکتریکی مقره15

شکل (2-7) : مدل روش پیشروی لیدر مکانیزم شکست الکتریکی مقره16

شکل (2-8) : مدار معادل موج صاعقه. 17

شکل (2-9) : تاثیر پارامتر n در مدلHeidler18

شکل (2-10) : تاثیر پارامتر1τ در مدل Heidler18

شکل (2-11) : تاثیر پارامتر 2τ در مدل Heidler19

شکل (2-12) : فلوچارت عملکرد مدل قوس الکتریکی دو سر زنجیر مقره20

شکل (2-13) : قوس خطای رخ داده (قوس اولیه) در طول زنجیر مقره21

شکل(2-14) : علل ایجاد اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه. 23

شکل (2-15) : طول قوس ثانویه مختلف تابع زمان برای مقره‌های مختلف.... 24

شکل (2-16) : الگوریتم عملکرد رله دیستانس.... 27

شکل (2-17) : مدار ساده تغذیه رله دیستانس.... 28

شکل (2-18) : منحنی مشخصه رله دیستانس.... 28

شکل (2-19) : برخی از مشخصه هاي رله ديستانس.... 30

شکل (2-20) : عنصر فاز به فاز و فاز به زمین مشخصه موهو. 31

شکل (2-21) : عنصر فاز به فاز و فاز به زمین مشخصه چندضلعی.. 32

شکل (2-22) : مثالی برای تنظیمات، مدار تک خطی با تغذیه در دو انتها37

شکل (2-23) : امپدانس بار، امپدانس اتصال کوتاه و مشخصه رله در دیاگرام(R-X) با محلهای خطای متفاوت... 38

شکل (2-24) : خطای فاز به فاز. 40

شکل (2-25) : شکلA طراحی مشخصه چندضلعی فاز – اهم ، شکل Bحلقه – اهم در خطای دو فاز. 41

شکل (2-26) : خطای فاز به زمین.. 42

شکل (2-27) : مدار معادل عیب فاز- زمین با استفاده از مولفه‌های متقارن. 44

شکل (2-28) : طراحی مشخصه فاز – اهم (A) و حلقه – اهم (B) در خطای فاز به زمین.. 47

شکل (3-1) : شبکه انتقال 400 کیلوولت... 50

شکل (3-2) : آرایش هادی‌های خط انتقال. 51

شکل (3-3) : ساختار دکل مورد مطالعه. 52

شکل (3-4) : مدل شبیه‌سازی موج صاعقه با استفاده از نرم افزار EMTP – RV.. 54

شکل (3-5) : موج صاعقه مورد استفاده در شبیه‌سازی با استفاده از نرم افزار EMTP – RV.. 54

شکل (3-6) : نمایش بلوک دیاگرام قوس خطا56

شکل (3-7): مدار آزمایشی 20 کیلوولت جهت تست زنجیر مقره 380 کیلوولت... 57

شکل(3-8): شبیه‌سازی قوس خطا با استفاده از نرم افزار EMTP - RV.. 58

شکل (3-9): (A) مقایسه بین ولتاژ قوس اندازه گیری شده و (C) مقایسه بین جریان قوس اندازه‌گیری‌شده 59

شکل (3-10): (B) نتایج ولتاژ قوس شبیه‌سازی شده و (D) نتایج جریان قوس شبیه سازی شده59

شکل (3-11) : ولتاژ و جریان قوس.... 60

شکل (3-12) : (a) شبیه سازی طول قوس، (b) زمان ثابت قوس و (c) میزان هدایت قوس.... 61

شکل (3-13) : مشخصه (ولت – آمپر) قوس.... 63

شکل (3-14) : جریان قوس عقب تر از ولتاژ قوس.... 63

شکل (3-15) : دیاگرام محاسبه امپدانس فاز به زمین.. 65

شکل (3-16) : بلوک مشخصه چندضلعی رله برای دو زون حفاظتی.. 65

شکل (3-17) : کنترل بریکر توسط خروجی از سه ناحیه. 66

شکل (3-18) : کنترل سوئیچ سه فاز. 66

شکل (3-19) : محاسبه مقاومت و راکتانس خط در خطای فاز به زمین.. 67

شکل(3-20) : محاسبه مقاومت و راکتانس خط در خطای فاز به زمین.. 68

شکل (3-21) : مشخصه چندضلعی تنظیم شده رله. 70

شکل (3-22) : مساحت مشخصه چندضلعی.. 71

شکل (3-23) : شرط عملکرد رله دیستانس با مشخصه چندضلعی.. 72

شکل( 3-24) : تست رله دیستانس در مدار دو سو تغذیه. 73

شکل( 3-25) : خطا فازB به زمین در 75% خط انتقال از محل رله دیستانس باس (A)74

شکل( 3-26) : نرخ تغییر امپدانس نسبت به زمان برای رله 21_21N_1. 74

شکل( 3-27) : تریگر بریکرهای دو سمت خط.. 75

شکل (4-1) : مدل سیستم قدرت مورد مطالعه. 80

شکل (4-2) : شکست عایقی (قوس بازگشتی) در دو سر زنجیر مقره با دامنه جریان 10 کیلوآمپری.. 81

شکل (4-3) : شکست عایقی (قوس بازگشتی) در دو سر زنجیر مقره با دامنه جریان 36 کیلوآمپری.. 82

شکل (4-4) : زمان تریپ رله دیستانس باس (A) صاعقه 36 کیلوآمپری.. 83

شکل(4-5): عملکرد رله دیستانس باس (A)و باس(B) برای جریان صاعقه 36 کیلوآمپری.. 83

شکل (4-6): زمان تریپ رله دیستانس باس (B) صاعقه 36 کیلوآمپری.. 84

شکل(4-7): مقایسه عملکرد رله دیستانس باس (A&B)برای جریان صاعقه 36 کیلوآمپری.. 84

شکل (4-8): شکست عایقی(قوس بازگشتی) در دو سر زنجیر مقره با دامنه جریان 40 کیلوآمپری.. 85

شکل (4-9): ولتاژ دو سر مقره فاز B در حضور خطای قوس بازگشتی.. 86

شکل(4-10): شکل موج جریان صاعقه 40 کیلو آمپری و حریان عبوری از دکل.. 86

شکل (4-11): زمان تریپ رله دیستانس باس (A) صاعقه 40کیلوآمپری.. 87

شکل (4-12): عملکرد رله دیستانس باس (A)برای جریان صاعقه 40 کیلوآمپری.. 88

شکل (4-13): زمان تریپ رله دیستانس باس (B)صاعقه 40 کیلوآمپری.. 88

شکل (4-14): عملکرد رله دیستانس باس (B)برای جریان صاعقه 40 کیلوآمپری.. 89

شکل (4-15): شکست عایقی(قوس بازگشتی) در دو سر زنجیر مقره با دامنه جریان 100 کیلوآمپری.. 90

شکل (4-16) : زمان تریپ رله دیستانس باس (A) صاعقه 100کیلوآمپری.. 91

شکل (4-17) : عملکرد رله دیستانس باس (A)برای جریان صاعقه 100 کیلوآمپری.. 92

شکل (4-18) : زمان تریپ رله دیستانس باس (B) صاعقه 100کیلوآمپری.. 92

شکل (4-19) : عملکرد رله دیستانس باس (B)برای جریان صاعقه100 کیلوآمپری.. 93

شکل (4-20) : شکل موج قوس بازگشتی دفع شده93

شکل(4-21) : به ترتیب جریان و ولتاژ در محل رله باس (A)94

شکل(4-22) : بررسی عملکرد رله دیستانس هر دو باس در حضور خطای قوس بازگشتی در 50% طول خط.. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (3-1) : مشخصات فیزیکی هادی‌های خط انتقال 51

جدول (3-2) : پارامترهای هندسی دکل نشان داده شده 52

جدول(3-3) : پارامترهای مدل دکل چند ساختاری.. 53

جدول (3-4) : پارامترهای بکار رفته در مدل CIGRE.. 53

جدول (3-5) : پارامترهای قوس برای زنجیر مقره 380 کیلوولت... 57

جدول (3-6) : اطلاعات تنظیم مشخصه چندضلعی.. 69

جدول (3-7) : شرط عملکرد رله. 71

جدول (3-8) :عملکرد رله دیستانس در 3 محل برای انواع خطا76

جدول (4-1) : نتایج شبیهسازی برای جریانهای صاعقه با دامنه مختلف.... 95

جدول (پ-1) : داده‌های امپدانس اتصال کوتاه سری با ژنراتورهای AC.. 104

جدول (پ-2) : پارامترهای خط انتقال. 104

 

 

چکیده

در این پایان‌نامه، اثر پدیده قوس بازگشتیبر روی عملکرد رله‌ حفاظتی دیستانس مورد ارزیابی قرار‌گرفته ‌است. از آنجا که برخورد صاعقه به دکل یا سیم‌گارد در خطوط ‌انتقال می‌تواند باعث ایجاد قوس ‌بازگشتی بر روی زنجیر مقره‌ها گردد. لذا در ابتدا روش‌‌های مختلف مدل‌سازی پارامترها و تجهیزات خطوط انتقال شامل دکل، زنجیر مقره و منبع صاعقه و پدیده قوس بازگشتی(مدلقوس‌هاياوليهوثانويه)بااستفادهازمراجعمهمموجود در اين زمينه مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای هر کدام از این پارامترها چند مدل معرفی می‌شود. سپس تاثیر قوس بازگشتی بر روی عملکرد رله دیستانس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راه مهمترین گام، شبیه‌سازی مراحل پياده‌سازي اين مدل‌ها در شبکه نمونه توسط نرم͏افزار EMTP-RVمی‌باشد.

کلیدواژه- صاعقه، خطوط انتقال فشار قوی، قوس بازگشتی، رله حفاظتی دیستانس.


 

 

 

 

 

فصل اول: مقدمه

 

1- 1بیان مسئله وعلل بررسی

یکی از عوامل مهم دربروز قطعی‌های خودکار گذرای خطوطانتقال هوایی[1]، برخورد صاعقه[2] با تجهیزات خطوط می‌باشد. آمارهای استخراج شده از بررسی حوادث خطوط شبکه برق منطقه‌ای غرب نشان می‌دهد به طور متوسط بیش از70 درصد قطعی‌های خودکار خطوط در هر سال در اثر برخورد صاعقه و عمدتاً پدیده قوس بازگشتی[3] رخ داده است. نمودار (شکل 1-1) سهم هر عامل در بروز قطعی‌های خودکار خطوط انتقال انرژی در هر سال را بطور متوسط نشان می‌دهد[1] و[2].

برخورد صاعقه به خطوط می‌تواند به دو صورت موجب اتصال کوتاه و قطع خودکار خطوط انتقال هوایی گردد:

E برخورد صاعقه به هادی‌های اصلی خط که موجب القاء پتانسیل در هادی‌ها گشته و در نقاط مختلف دکل به خصوص در زنجیر مقره‌ها[4]، سبب ایجاد تخلیه از هادی به قسمت‌های زمین شده شود و به صورت اتصالی فاز به زمین، موجب بروز قطعی خودکار خط می‌شود. در خطوطی که فاقد سیم محافظ بوده و یا سیم محافظ به طور کامل هادی‌های فاز را پوشش نمی‌دهند، این نوع از اتصالی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

Eدرخطوطانتقال،وقتيكهدكلياسيم زمین هوایی[5]توسطصاعقهمورداصابتقرارگيرد،بهواسطهعبورجريانصاعقه،يكاختلافپتانسيليبيندكلوهاديهايفازهابهوجودمی‌آيدكهاگرايناختلافپتانسيلبهميزانكافيبزرگباشد،جرقه‌ايازدكلبههاديفازبرقرارمي‌گرددكهبهاينپديدهاصطلاحاقوس بازگشتیمی‌گويند[3]، [4] و[5].

کل (1-1): نمودار تفکیک قطعی‌های خودکار خطوط سالانه بر حسب عوامل

از آنجا‌که استمرار تامین انرژی الکتریکی و همچنین هزینه های بالایی که در سرمایه‌گذاری‌های اولیه جهت احداث مراکز تولید و سیستم انتقال صرف می‌گردد. همواره نگهداری و حفاظت از این سیستم‌ها در مقابل اتفاقات و حوادث به صورت یک امر اجتناب ناپذیر مطرح بوده و می‌باشند. پس خطا درخطوط هوایی باید در اسرع وقت به منظور جلوگیری از انتشار اثرات گسترده که تا حد زیادی می‌تواند مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار دهد پاک شود. برای تحقق این شرایط، هر بخش از خط به وسیله رله حفاظت که به صورت اتوماتیک کلید قدرت در هر طرف خط جهت ایزوله کردن خط از خطا قرار داده شده است را باز می‌کند. رله دیستانس[6]به عنوان حفاظت اصلی[7]و حفاظت از بخش‌های بعدی[8] خط انتقال نیز استفاده می‌شود.

1-2 اهداف پایان نامه

تحقیق در زمینه عوامل ایجاد قوس بازگشتی در خطوط انتقال و تاثیر آن بر عملکرد رله دیستانس مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدلیل گستردگی و اهمیت موضوع، این تحقیق می‌تواند شامل بخش‌های مختلفی باشد.

 

 

 

 

 

اهداف این پایان‌نامه را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:

1-2-1 مدل‌سازی دقیق خط انتقال، قوس بازگشتی و رله دیستانس

به دلیل اینکه در عمل محاسبه خطای ناشی از پدیده قوس بازگشتی بر روی رله دیستانس در سیستم انتقال قدرت بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است. مدل‌سازی دقیق هر یک از موارد ذکر شده از اهمیت زیادی برخوردار است. مدل‌های ریاضی به وسیله نرم افزار EMTP-RV[9] شبیه‌سازی شده است.

1-2-2 بررسی و تحلیل اثر پدیده قوس بازگشتی بر عملکرد رله دیستانس

در این پایان‌نامه، تاثیرات ناشی از پدیده قوس بازگشتی، خط انتقال بر اساس پارامترهایی که در ادامه ذکر می‌گردد، بررسی و تحلیل می‌شود.

E خط انتقال.

E دکل.

E زنجیره مقره.

E صاعقه.

E قوس خطا.

E رله دیستانس.

فصل دوم هریک از موارد ذکر شده مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم به معرفی خط انتقال مورد مطالعه و اجزای مرتبط با آن و مدل‌های استفاده شده در شبیه‌سازی این اجزا پرداخته می‌شود. شبیه‌سازی‌های این فصل با استفاده از نرم افزارEMTP - RV انجام شده است. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی‌ها پرداخته می‌شود. در فصل پنجم نتایج به دست آمده و پیشنهادات ارائه شده‌اند.

 

[1] Overhead Transmission Lines

[2] Lightning Stroke

[3] Back Flashover

[4] String Insulator

[5] Shield Wire

[6] Distance Relay

[7] Main Protection

[8] Back-up Protection

[9] - Electro Magnetic Transient Program 


 

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1511

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)